Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 644

  • Tổng 2.030.366

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2024 Tin mới
Thực hiện Công văn số 302/HĐPH ngày 01/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 02 năm 2024. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 02 năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên...
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 08/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2024; Sở Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch   Tin mới
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn được xem là định hướng đúng đắn của tỉnh Quảng Bình, bởi địa phương này có lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, làng nghề đa dạng, nhiều đặc trưng...
Xem tiếp