SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Giá VLXD tháng 8 năm 2018 
 Công bố giá gốc VLXD trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2018
Xem tiếp
Giá VLXD tháng 7 năm 2018 
  Công bố giá gốc VLXD trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2018
Xem tiếp
Giá VLXD tháng 6 năm 2018 
 Công bố giá gốc VLXD trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2018
Xem tiếp
Giá VLXD tháng 5 năm 2018 
 Công bố giá gốc VLXD trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2018
Xem tiếp
Giá VLXD tháng 4 năm 2018 
 Công bố giá gốc VLXD trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2018
Xem tiếp