Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1840

  • Tổng 2.431.145

Sở Xây dựng Quảng Bình triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Thực hiện Chính sách tinh giản biên chế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Ngày 24/6/2015, Sở Xây dựng Quảng Bình đã tiến hành Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết số 39/NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thành phần tham dự hội nghị gồm: các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động cơ quan Sở Xây dựng.
    Để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, Lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện của Sở để thực hiện, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
                                                                                                                                                                                                             Thu Hà

Các tin khác