Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 865

  • Tổng 1.104.948

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1961 GIAI ĐOẠN 2016-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015”.

Căn cứ văn bản số 143/VPCP-KTN ngày 08/1/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020;

Trên cơ sở mục tiêu triển khai Đề án 1961 đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Đề án 1961, Sở Xây dựng Quảng Bình xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020

  với các nội dung sau:

Các tin khác