Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1141

  • Tổng 2.402.421

Thông báo Về việc điều tra, khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Kế hoạch điều tra, khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021; Sở Xây dựng chủ trì cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan đơn vị liên quan sẽ thực hiện việc điều tra, khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 tại các địa phương, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều tra, khảo sát: Thực hiện thu thập thông tin bằng các biểu mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD và Thông tư số 11/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện điều tra, khảo sát:

STT

Địa phương

Thời gian

Địa điểm làm việc

1

Huyện Tuyên Hóa

Từ 9h00 đến 11h00 ngày 13/8/2021

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Tuyên Hóa

2

Huyện Minh Hóa

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 13/8/2021

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Minh Hóa

3

Huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn

Từ 9h00 đến 11h00 ngày 17/8/2021

Ban QLDA ODA huyện Quảng Trạch

4

Huyện Bố Trạch

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 17/8/2021

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch

5

Huyện Quảng Ninh

Từ 9h00 đến 11h00 ngày 19/8/2021

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Quảng Ninh

5

Huyện Lệ Thủy

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 19/8/2021

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Lệ Thủy

6

Thành phố Đồng Hới

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 20/8/2021

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố Đồng Hới

3. Đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện những công việc sau:

- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ các huyện và thành phố Đồng Hới, Ban QLDA ODA huyện Quảng Trạch: Tạo điều kiện, bố trí phòng làm việc theo lịch.

- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ các huyện, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới, Ban QLDA ODA huyện Quảng Trạch: Tập hợp danh sách, tiến hành mời các đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư, các nhà thầu trên địa bàn đến làm việc cùng Sở Xây dựng.

- Công ty TNHH Thủy Út (đơn vị tư vấn) cử cán bộ tham gia làm việc cùng đoàn, chuẩn bị biểu mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD và Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Các tin khác