Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 225

  • Tổng 1.458.642

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CỦA SỞ XÂY DỰNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CỦA SỞ XÂY DỰNG

 

 1. Tình hình xây dựng và áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, đầu năm 2008, Sở Xây dựng bắt đầu triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng.

Ngày 18/3/2008, Sở Xây dựng có Công văn số 171/SXD-VP về việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 gửi Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình và đã được phê duyệt triển khai thực hiện.

Thời gian bắt đầu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng lần đầu là tháng 1 năm 2008; có 07 lĩnh vực quy trình được đưa vào áp dụng HTQLCL.

Ngày 18/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký Quyết định số 673/QĐ-TĐC cấp Giấy chứng nhận cho Hệ thống quản lý chất lượng Sở Xây dựng Quảng Bình phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Quá trình hoạt động, Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) tiến hành đánh giá giám sát 2 lần vào các năm 2010, 2011, kết quả đánh giá giám sát HTQLCL của Sở đều được công nhận.

Tháng 6/2012, Sở Xây dựng tiến hành xây dựng mở rộng các quy trình theo Đề án 30 để đề nghị chứng nhận lần 2. Có 37 thủ tục hành chính đã được đưa vào HTQLCL/ Tổng số 37 thủ tục hành chính được ban hành theo Quyết định của UBND tỉnh.

Ngày 28-29/01/2013, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) đã tiến hành đánh giá chứng nhận lại HTQLCL của Sở. Ngày  26/4/2013, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 1096/QĐ-TĐC chứng nhận HTQLCL Sở Xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

Các lĩnh vực dịch vụ công thực hiện tại Sở Xây dựng:

+ Lĩnh vực xây dựng;

+ Lĩnh vực quy hoạch xây dựng;

+ Lĩnh vực vật liệu xây dựng;

+ Lĩnh vực quản lý nhà và công sở;

+ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

+ Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị;

+ Lĩnh vực phát triển đô thị.

2. Sổ tay chất lượng:

Tài liệu này mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (59 – Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới), bao gồm cả Chính sách chất lượng, các quá trình tác nghiệp, việc kiểm soát và cải tiến các quá trình đó với mục đích chuẩn hóa mọi hoạt động và nâng cao sự thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu do các cơ quan quản lý các cấp quy định.

HTQLCL của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình được xây dựng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và được áp dụng trong lĩnh vực  quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng-nhiệm vụ của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình được quy định tại Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình.

HTQLCL của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình luôn được xem xét, cải tiến để ngày càng hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động quản lý xây dựng và phù hợp với sự phát triển của Sở. Việc thay đổi Hệ thống do Đại diện lãnh đạo về chất lượng đề nghị, Giám đốc Sở quyết định.

- Về việc ban hành Sổ tay chất lượng

- Sơ đồ tương tác

- Nội dung sổ tay chất lượng

3. Các thủ tục, quy trình được văn bản hoá trong HTQLCL:

1) Quy trình Kiểm soát tài liệu

2) Quy trình kiểm soát hồ sơ

3) Quy trình kiểm soát các văn bản không phù hợp

4) Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

5) Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

6) Quy trình đánh giá nội bộ

7) Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo

8) Quy trình thực hiện cơ chế một cửa

9) Quy trình công tác văn thư - lưu trữ

10) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

11) Quy trình lập kế hoạch hằng năm

12) Quy trình cấp giấy phép xây dựng công trình

13) Quy trình Cấp Chứng chỉ kỹ sư định xây dựng

14) Quy trình Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

15) Quy trình Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh xây dựng

16) Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nhóm B, C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác.

17) Quy trình Tiếp nhận Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

18) Quy trình Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng

19) Quy trình Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 

20) Quy trình Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng

21) Quy trình Thẩm định và trình phê duyệt các dự án phát triển nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

22) Quy trình Cấp chứng chỉ mô giới, định giá bất động sản

23) Quy trình Thẩm định hồ sơ và trình quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp

24) Quy trình về thẩm định thiết kế cơ sở đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghệp vật liệu xây dựng, công trinhg hạ tầng kỷ thuật thuộc dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác.

25) Quy trình tiếp nhận bản công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

26) Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

27) Quy trình thẩm định giấy phép quy hoạch.

28) Quy trình chấp thuận đầu tư, điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.