Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2355

  • Tổng 2.431.660

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-SXD ngày 03/8/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022);
Căn cứ Thông báo số 1851/TB-SXD ngày 05/8/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022);
Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-SXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022);
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-HĐ ngày 06/9/2022 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022;
Căn cứ Báo cáo số 01211/2022/BC-TOP và Tờ trình số 01211.1/2022/BC-TOP ngày 12/11/2022 của Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia về việc báo cáo quá trình tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 được tổ chức ngày 10 và 11/09/2022 (thi lại ngày 21/10/2022) như sau:
Tổng số thí sinh tham dự: 859 thí sinh, trong đó, 781 thí sinh đạt, 78 thí sinh không đạt (gồm không đủ điểm đạt và vắng thi).
(Có Danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Đơn vị tổ chức kỳ thi - Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia có trách nhiệm:
- Thông báo cho các thí sinh có tên nêu tại Điều 1 được biết;
- Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức thi và kết quả của kỳ thi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                

Nội dung đính kèm:

1. Quyết định chi tiết

2. Phụ lục kết quả thi

Các tin khác