Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 189

  • Tổng 1.458.606

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP TIỀN THU HỒI, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP TIỀN THU HỒI, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

TT

Tªn ®¬n vÞ, ®èi t­îng

Néi dung xö lý kinh tÕ

H×nh thøc, hµnh vi b xö lý

Sè quyÕt ®Þnh

 Sè tiÒn
(®ång)

 Thêi h¹n thùc hiÖn

1

C«ng ty TNHH KiÕn tróc vµ X©y dùng T©n ViÖt (24 NguyÔn Tr·i, §ång Híi)

Thu håi, do thanh to¸n sai quy ®Þnh c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ lËp dù to¸n t¹i c«ng tr×nh Trung t©m nu«i d¹y trÎ khuyÕt tËt tp. §ång Híi

Sè: 07/Q§-TTra ngµy 12/01/2012

    109.234.000

30/2/2012

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi lËp hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh Trung t©m nu«i d¹y trÎ khuyÕt tËt tp. §ång Híi

Sè: 06/Q§-TTra ngµy 12/01/2012

      10.000.000

13/2/2012

2

C«ng ty TNHH §«ng Yªn (23 D­¬ng V¨n An, §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊt kh«ng c¨n cø vµo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ c¸c yªu cÇu kh¸c trong hå s¬ yªu cÇu ®­îc duyÖt t¹i c«ng tr×nh §­êng liªn th«n x· T©n Hãa.

Sè: 32/Q§-TTra ngµy 12/01/2012

        5.000.000

15/2/2012

Xö ph¹t VPHC, do thÈm tra kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh tr¹m Y tÕ x· Kim Hãa

Sè: 644/Q§-UBND ngµy 21/3/2013

      30.000.000

04/02/2013

3

C«ng ty TNHH X©y dùng Thµnh An (51 D­¬ng V¨n An, §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi  kh«ng thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt t¹i c«ng tr×nh Trô së lµm viÖc b¸o Qu¶ng B×nh.

Sè: 98/Q§-TTra ngµy 11/9/2012

      15.000.000

15/10/2012

4

C«ng ty CP KHKT Ph­îng Thiªn (CNQB: 106 Hai Bµ Tr­ng, §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC, do th­c hiÖn c¸c thÝ nghiÖm, cung cÊp c¸c sè liÖu, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kh«ng ®óng quy ®Þnh.

Sè: 1245/Q§-CT
(UBND tØnh) ngµy  31/5/2012

      30.000.000

06/10/2012

5

C«ng ty CP T­ vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng Th¨ng Long (61 Lª V¨n H­u, §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC, do kh«ng l­u tr÷ hå s¬ trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm.

Sè: 1465/Q§-CT
(UBND tØnh) ngµy 27/6/2012

      30.000.000

07/08/2012

6

C«ng ty TNHH KiÕn tróc néi thÊt §¹i D­¬ng (02 Hoµng Hoa Th¸m, §H)

Xö ph¹t VPHC, do lËp hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh Nhµ líp häc kÕt hîp th­ viÖn Tr­êng TCKT Qu¶ng B×nh.

Sè: 57/Q§-TTra ngµy 11/5/2012

      10.000.000

22/5/2012

7

C«ng ty TNHH t­ vÊn x©y dùng §Êt ViÖt (TiÓu khu 10, B¾c Lý, §H, QB).

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi  kh«ng thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt t¹i c«ng tr×nh Nhµ líp häc kÕt hîp th­ viÖn tr­êng Trung cÊp Kinh tÕ.

Sè: 58/Q§-TTra ngµy 11/5/2012

      20.000.000

22/5/2012

8

C«ng ty TNHH t­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ T©n D­¬ng ( §­êng Lý Th¸nh T«ng, TK14, B¾c Lý, §H)

Thu håi, do nghiÖm thu thanh to¸n c«ng t¸c kh¶o s¸t sai quy ®Þnh t¹i 05 c«ng tr×nh: Tr­êng THCS NguyÔn Hµm Ninh; §­êng giao th«ng n«ng th«n x· Qu¶ng Long; §­êng cÊp phèi th«n T©n Tr­êng; §­êng GTNT x· D­¬ng Thñy, Th¸i Thñy; Tr­êng tiÓu häc sè 1 T©n Hãa.

Sè: 87/Q§-TTra ngµy 27/7/2012

      34.771.000

15/8/2012

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi lËp hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh tai c«ng tr×nh Tr­êng THCS NguyÔn Hµm Ninh vµ c«ng tr×nh Tr­êng tiÓu häc sè 1 T©n Hãa.

Sè: 88/Q§-TTra ngµy  27/7/2012

        7.000.000

08/07/2012

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi  lËp hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh tr¹m Y tÕ x· Kim Hãa.

Sè: 31/Q§-TTra ngµy 14/3/2013

      10.000.000

23/3/2013

9

C«ng ty TNHH Thanh B×nh (42 Quang Trung, §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC, do tæ chøc nghiÖm thu sai quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh S÷a ch÷a, n©ng cÊp ®­êng vµo x· Hång Thñy.

Sè: 104/Q§-TTra ngµy 21/8/2013

      10.000.000

09/09/2013

10

C«ng ty TNHH TVXD ViÖt Th¾ng (75B TrÇn H­ng §¹o , §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi  lËp hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh S÷a ch÷a, n©ng cÊp ®­êng vµo x· Hång Thñy.

Sè: 105/Q§-TTra ngµy 21/8/2013

      10.000.000

09/05/2013

11

C.N C«ng ty CP t­ vÊn ®Çu t­  VIN CO (10B TrÇn H­ng §¹o, §ång Híi)

Xö ph¹t VPHC do tæ chøc nghiÖm thu sai quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh S÷a ch÷a, n©ng cÊp ®­êng vµo x· Hång Thñy.

Sè: 106/Q§-TTra ngµy 21/8/2013

      10.000.000

5/9/2013

12

C«ng ty TNHH XDTH Hµ Nam (TiÓu khu 2 Hoµn L·o, Bè Tr¹ch, QB)

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi  thi c«ng sai thiÕt kÕ ®­îc duyÖt  t¹i c«ng tr×nh Nhµ x­ëng thùc hµnh Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn Bè Tr¹ch.

Sè: 29/Q§-TTra ngµy 23/5/2014

      30.000.000

06/03/2014

13

C«ng ty TNHH Hoa Phong (B¾c Tr¹ch, Bè Tr¹ch, QB)

XPVPHC, vÒ hµnh vi LËp hå s¬ thiÕt kÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh  t¹i c«ng tr×nh Nhµ x­ëng thùc hµnh Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn Bè Tr¹ch.

Sè 35/Q§-TTra ngµy 23/5/2014

      15.000.000

06/03/2014

14

C«ng ty TNHH t­ vÊn vµ x©y dùng VÜnh H­ng (TiÓu khu 3, Hoµn L·o, Bè Tr¹ch).

Thu håi, do kh«ng cã b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa h×nh, thanh to¸n thõa c¸c chØ tiªu c¬ lý t¹i c«ng tr×nh Tr­êng MÉu gi¸o T©y Tr¹ch.

Sè: 82/Q§-TTra ngµy 7/10/2014

      10.000.000

30/10/2014

15

C«ng ty TNHH XDTH Xu©n H­ng (Hoµn L·o, Bè Tr¹ch)

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi nghiÖm thu kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh Tr­êng MÉu gi¸o T©y Tr¹ch.

Sè: 84/Q§-XPVPHC ngµy 7/10/2014

      10.000.000

17/10/2014

16

C«ng ty TNHH XDTH T©n An (Qu¶ng Phong, Qu¶ng Tr¹ch)

Thu håi, do nghiÖm thu thanh to¸n kh«ng ®óng khèi l­îng thùc tÕ thi c«ng t¹i c«ng tr×nh Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L­u.

Sè: 13/Q§-TTra ngµy 19/1/2015

      16.800.000

20/2/2015

17

C«ng ty TNHH XDTH T©n ViÖt Á (NguyÔn H÷u C¶nh, §ång Híi)

Thu håi, do tÝnh thõa chi phÝ lËp dù to¸n ®iÒu chØnh t¹i c«ng tr×nh Më réng trô së UBND x· Phó Thñy.

Sè: 132/Q§-TTra ngµy 08/12/2015

      13.000.000

30/1/2016

18

C«ng ty CP Ch¸nh Hßa (Nam Tr¹ch, Bè Tr¹ch, Qu¶ng B×nh).

Xö ph¹t VPHC, vÒ hµnh vi l­u hµnh s¶n phÈm kh«ng c«ng bè hîp quy chuÈn Quèc gia.

Số: 115/QĐ-TTra ngày 27/7/2016

      30.000.000

08/07/2016

19

C«ng ty TNHH T­ vÊn thiÕt kÕ 1-5 (01 Hå Xu©n H­¬ng, §ång Mü, §ång Híi, Qu¶ng B×nh).

Thu håi, do nghiÖm thu c«ng t¸c kh¶o s¸t kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh S÷a ch÷a n©ng cÊp côm hå chøa n­íc huyÖn Qu¶ng Tr¹ch.

Số: 74/QĐ-TTra ngày 24/5/2016

      20.000.000

15/6/2016

20

C«ng ty TNHH TVXD H¶i Hoµng (Dinh M­êi, Qu¶ng Ninh, Qu¶ng B×nh).

Thu håi, do nghiÖm thu kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh Nhµ líp häc 2 tÇng 6 phßng Tr­êng tiÓu häc sè 1 Xu©n Ninh.

Số: 22/QĐ-TTra ngày 22/2/2017

        5.800.000

20/3/2017

21

C«ng ty TNHH XD ViÖt TiÕn (02 T« HiÖu, Nam Lý, §ång Híi, Qu¶ng B×nh).

Thu håi, do nghiÖm thu mét sè h¹ng môc kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i c«ng tr×nh Trô së Kho b¹c Nhµ n­íc Ba §ån.

Số: 67/QĐ-TTra ngày 06/6/2018

      56.000.000

15/7/2018

 

 

       
   

                                                                                          Quảng Bình, ngày       tháng 8 năm 2018

           
 

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BP TTHC

      KẾ TOÁN

    CHÁNH THANH TRA

           
           
           
           
           
           
 

Lê Thị Xuân

Nguyễn Đăng Minh Cương

 Phạm Thị Xuân

 Hoàng Xuân Thuận