Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1011

  • Tổng 2.404.220

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính qua các văn bản:
- Công văn số 1951/SXD-VP ngày 18/8/2022 của Sở Xây dựng về việc áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC.
- Công văn số 2133/SXD-VP ngày 05/9/2022 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai thực hiện kết quả kiểm tra công tác CCHC của Đoàn Kiểm tra tỉnh.
2. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Các phòng, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, nhiệm vụ CCHC đề ra. Đến nay, đã thực hiện trên 70% kế hoạch đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2022.
3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính
Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (số 288/KH-SXD ngày 18/02/2022), đã làm văn bản gửi các đơn vị và tiến hành kiểm tra trong tháng 9/2022.
4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (số 320/KH-SXD ngày 24/02/2022) để chỉ đạo các phòng thực hiện. Căn cứ kế hoạch được xây dựng, Sở thường xuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban của cơ quan. Đồng thời, niêm yết công khai các quy trình, quy định, các thủ tục hành chính để cán bộ, công chức và khách hàng nắm. Ngoài ra, Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thực hiện chuyên mục về cải cách hành chính vào tháng 7/2022.
5. Tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Sở Xây dựng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng tiến độ, không có nhiệm vụ trễ hạn. Quý III/2022, Sở Xây dựng đã hoàn thành 92 nhiệm vụ, còn 38 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện.
6. Những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC
Sở Xây dựng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức xây dựng những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC và và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Quý III/2022, chưa có mô hình, sáng kiến, giải pháp mới được triển khai.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế 

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 
+ Tiếp tục trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 1885/TTr-SXD ngày 10/08/2022).
+ Lấy ý kiến về Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thay thế Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 (Công văn số 2070/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 29/08/2022).
- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Công tác theo dõi thi hành pháp luật được Sở chỉ đạo thực hiện thông qua việc triển khai các hoạt động theo dõi, thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Đã và đang tổ chức triển khai 10 cuộc thanh tra, ban hành 03 kết luận thanh tra; tổng số tiền vi phạm trong kỳ là 514,1 triệu đồng, trong đó: kiến nghị giảm trừ 324,4 triệu đồng; tổ chức thu hồi 189,7 triệu đồng. Kiểm tra giá vật liệu xây dựng để tham mưu ban hành giá, chỉ số giá xây dựng. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng với trên 24 công trình.
- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (số 320/KH-SXD ngày 24/02/2022). Sở thực hiện việc tuyên truyền các văn bản QPPL và duy trì thường xuyên Ngày pháp luật.
- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (số 203/KH-SXD ngày 28/01/2022).
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Quý III năm 2022, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung và rà soát TTHC. 
2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
Quý III/2022, trong lĩnh vực xây dựng không có TTHC ban hành mới, thay thế, bãi bỏ.
Tính đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 79 thủ tục hành chính; trong đó: 56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, 01 TTHC cấp xã 06 TTHC đặc thù và 01 TTHC thuộc đối tượng khuyến khích. Ngoài ra, còn có 17 TTHC đặc thù do các cơ quan khác ban hành được áp dụng chung trên toàn tỉnh.
2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
- Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa: Sở Xây dựng bố trí 01 công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và qua Phần mềm Một cửa điện tử. Các phòng chuyên môn giải quyết TTHC đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC. 
- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Chỉ đạo các phòng và bộ phận một cửa áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 1 Mục III Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 795. Hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn 745, hồ sơ trễ hạn 01. Hồ sơ đang giải quyết 49.
- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính: Đã tiếp nhận và giải quyết 04 kiến nghị.
- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Xây dựng được tiếp nhận, xử lý, trả hồ sơ đúng quy định pháp luật. Không có trường hợp tự ý yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thành phần, số lượng hồ sơ, giải quyết không đúng trình tự.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 
Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định của Chính phủ, các Bộ về tổ chức bộ máy; tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở được quy định và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức theo quy định. Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình; Sở đã xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tại Quyết định số 2032/QĐ-SXD ngày 16/08/2021. 
- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Kể từ ngày 01/9/2021, các phòng của Sở Xây dựng được sắp xếp và bố trí cán bộ theo QĐ số 971/QĐ-UBND.
Sở cũng đã trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tại Văn bản số 4235/ĐA-SXD ngày 24/12/2020. UBND tỉnh đã có Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về việc thành lập, tổ chức lại các phòng thuộc Trung tâm Kiểm đinh chất lượng công trình xây dựng.
- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:
Trong cơ quan hành chính: Sở Xây dựng (Cơ quan Sở Xây dựng và Thanh tra) hiện có 36/36 công chức (có 01 công chức tiếp nhận vào tháng 4/2022).
Việc quản lý biên chế của các đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng hiện có 43 viên chức, 14 hợp đồng lao động /60 biên chế viên chức được giao. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hiện có 17 viên chức, 04 hợp đồng lao động /22 biên chế được giao.
- Đánh giá việc phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền.
Các quy định về phân cấp quản lý do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành như: Quyết định số 01-QĐi/TU ngày 01/6/2018 của Tỉnh ủy Quảng Bình quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 179-QĐI/BCSĐ ngày 29/10/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về phan cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018; Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012; Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011,...được các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Qua thời gian thực hiện quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức, cán bộ đã nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, cơ quan được phân cấp, ủy quyền; đặc biệt đối với các lĩnh vực thực hiện thường xuyên, định kỳ như: Thực hiện đề bạt cán bộ, quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
4. Cải cách chế độ công vụ
- Kết quả xây dựng, ban hành quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức: Đã xây dựng vị trí việc làm và định mức biên chế công chức, viên chức kịp thời, thực hiện đúng quy định theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh. Các đơn vị đã phê duyệt vị trí việc làm: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Quyết định số 06/QĐ-KĐXD ngày 06/5/2022 và Viện Quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 44/QĐ-VQH ngày 12/5/2022.
- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức: Không thực hiện.
- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Thỏa thuận bổ nhiệm 03 Phó Trưởng phòng, thỏa thuận bổ nhiệm lại 01 Phó Trưởng phòng, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Khảo sát xây dựng và thí nghiệm Viện Quy hoạch xây dựng.
- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo: Không có.
- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức: Công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phổ biến và thực hiện đúng Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính và văn hóa công sở.
- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Bồi dưỡng về CNTT 07, bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền 02, bồi dưỡng “Cập nhật kiến thức và kỹ năng đối ngoại” 01, đào tạo quản lý cấp Sở 01.
- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện chính sách thu hút người tài năng vào làm việc tại cơ quan nhà nước: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Cải cách tài chính công
5.1. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách

- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Thực hiện theo đúng tiến độ được giao
- Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách: Không có.
5.2. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công
Cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị đã ban hành đầy đủ, đúng quy định quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công: Quyết định số 998/QĐ-SXD ngày 30/3/2020 của Sở Xây dựng, Quyết định số 32/QĐ-TTRa ngày 30/3/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng, Quyết định số 02/QĐ-VQH ngày 10/01/2019 của Viện Quy hoạch xây dựng, Quyết định số 79/QĐ-KĐCL ngày 05/8/2008 của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
5.3. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Các đơn vị đã triển khai một cách có hiệu quả, chủ động trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động trong các nguồn thu, chi trên cơ sở tiết kiệm.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Tình hình triển khai xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Sở trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị và kết nối internet phục vụ công việc chuyên môn. Các hệ thống phần mềm dùng chung như Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC, Hệ thống Thư điện tử công vụ, Phần mềm Một cửa điện tử được triển khai, ứng dụng hiệu quả trong Sở góp phần giảm bớt văn bản, giấy tờ hành chính. Đưa vào ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, bảo hiểm xã hội,… đã giúp cán bộ, công chức, viên chức quản lý tốt hơn công việc chuyên môn đang đảm nhiệm. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công vụ do Sở Xây dựng thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và hoàn toàn minh bạch. 
- Việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: Từ năm 2021, Sở triển khai chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và sử dụng Hệ thống ISO điện tử. 
- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: 
Đến thời điểm hiện tại, trong lĩnh vực xây dựng có 33/72 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó cấp Sở là 25/56 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt tích cực

- Công tác cải cách hành chính ở Sở Xây dựng được lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 
- Công chức, viên chức của Sở cũng đã nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.
- Các công chức, viên chức tận tụy với công việc, không có hiện tượng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.
2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  
- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và việc nhận, trả hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế do các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng phức tạp, hồ sơ cồng kềnh.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ IV 2022
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính.
- Thường xuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban, trên Website của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng tiến độ, không có nhiệm vụ trễ hạn.
- Tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức xây dựng những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC và và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. 
2. Cải cách thể chế 
- Kịp thời tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết được giao tại Luật Kiến trúc, Luật Bảo vệ môi trường đảm bảo, chất lượng, tiến độ.
- Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. 
3. Cải cách thủ tục hành chính 
- Chỉ đạo nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đảm bảo mỗi loại TTHC có tỷ lệ nộp trực tuyến trên 20% so với số hồ sơ phát sinh. 
- Thực hiện tạo lập tài khoản công dân; áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 
- Chỉ đạo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng trình tự, thời gian quy định.
4. Cải cách tổ chức bộ máy 
- Rà soát để thực hiện sắp xếp cấp phó các phòng chuyên môn.
- Thành lập, tổ chức lại các phòng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
5. Cải cách chế độ công vụ 
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2022. Rà soát công chức, viên chức đối tượng 2 trong quy hoạch chưa đảm bảo tiêu chuẩn về lý luận chính trị để có kế hoạch cử đào tạo, bồi dưỡng.
- Xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý viên chức.
6. Cải cách tài chính công 
Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính – ngân sách; quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Triển khai thực hiện chữ ký số trong điều hành. 
- Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2022. 
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Không./.

 

Nội dung báo cáo đính kèm

 

Các tin khác