Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1170

  • Tổng 2.404.379

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Xây dựng quý III năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: Không 
- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: Không 
2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL
Không.
3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 03 quyết định công bố/03 danh mục TTHC
- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: Không 
- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: Không.
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Sở Xây dựng tính đến thời điểm báo cáo: 96 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 73 TTHC (56 TTHC lĩnh vực xây dựng và 17 TTHC các lĩnh vực khác).
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 96 TTHC; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 96 TTHC; số TTHC do địa phương quy định: Không.
4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 
- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): Không.
- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: Không.
5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: Không; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Không; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: Không.
- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0
- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: Không.
6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 422, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 355. (trực tuyến: 17; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 338); số từ kỳ trước chuyển qua: 67.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 345; trong đó, giải quyết trước hạn: 321, đúng hạn: 23, quá hạn: 01 (do cập nhật chậm trên Hệ thống Một cửa điện tử).
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 77; trong đó, trong hạn: 77, quá hạn:0.
7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và qua Phần mềm Một cửa điện tử. 
- Số TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông/ Tổng số TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 56/73 TTHC.
- Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa, một cửa liên thông/ Tổng số hồ sơ đã giải quyết của Sở Xây dựng: 345/345.
- Số hồ sơ TTHC đã cập nhật lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh/ Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết của Sở Xây dựng: 345/345.
- Số hồ sơ TTHC đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 0.
8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP:
Đến thời điểm hiện tại, trong lĩnh vực xây dựng có 32/73 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó cấp Sở là 25/56 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
- Việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: Thực hiện Công văn số 1477/UBND-KSTT ngày 15/08/2022 của UBND tỉnh về việc chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC; Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng, Bộ phận một cửa thực hiện tại Công văn số 1951/SXD-VP ngày 18/08/2022. Đến nay, các phòng, Bộ phận một cửa đã chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.
- Tình hình tích hợp dịch vụ công của cơ quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Đã tích hợp 79/79 TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 56/56 TTHC, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 15/15 TTHC, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 01/01, đặc thù 06/06 TTHC, thuộc đối tượng khuyến khích 01/01 TTHC). 
9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (số 190/KH-SXD ngày 27/01/2022) đúng quy định. Ngoài ra, Sở cũng đã đăng tin về các kế hoạch, báo cáo, nhiệm vụ cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở. Ngoài ra, Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thực hiện chuyên mục về cải cách hành chính vào tháng 7/2022.
10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 
Sở Xây dựng thường xuyên chỉ đạo các phòng rà soát để đơn giản hóa TTHC, tuy nhiên, chưa có các đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC.
11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC
- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm tra; kết quả kiểm tra: Đã ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (số 288/KH-SXD ngày 18/02/2022), chỉ đạo các phòng, đơn vị báo cáo để kiểm tra vào tháng 9/2022.
- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích: Thực hiện vào công tác khen thưởng năm; việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: không có.
12. Nội dung khác
- Việc rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết: Đã chỉ đạo các phòng thực hiện theo cam kết. Số hồ sơ sớm hẹn 321/345 hồ sơ đã giải quyết.
- Việc tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng: Đã xây dựng kế hoạch (số 292/KH-SXD ngày 18/02/2022); Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hoạt động xây dựng vào tháng 5/2022. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Sở đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
- Các phòng đã tích cực triển khai các nội dung trong Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh, Sở. Việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng chuyên môn, tổ chức, cá nhân và giữa các phòng của Sở được phối hợp chặt chẽ, kịp thời.
- Chưa có các đề xuất, sáng kiến, đơn giản hóa cải cách TTHC.
- Việc nhận và trả hồ sơ TTHC trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích đã được tăng cường tuyên truyền, thực hiện nhưng còn ít hồ sơ.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA QUÝ IV NĂM 2022
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai các TTHC do Bộ Xây dựng công bố.
- Thực hiện số hóa hồ sơ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2736/UBND-KSTT ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg.
- Chỉ đạo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng trình tự, thời gian quy định.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC trong lĩnh vực xây dựng.
- Tham mưu rà soát để kiến nghị đơn giản hóa TTHC. 
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Không.

 

NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT ĐÍNH KÈM

Các tin khác