Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 209

  • Tổng 1.458.626

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính như: Kế hoạch cải cách hành chính (số 3497/KH-SXD ngày 30/12/2021); Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (số 190/KH-SXD ngày 27/01/2022); Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (số 288/KH-SXD ngày 18/02/2022); Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (số 320/KH-SXD ngày 24/02/2022); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (số 290/KH-SXD ngày 18/02/2022); Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (số 203/KH-SXD ngày 28/01/2022).
Các văn bản chỉ đạo điều hành và triển khai công tác cải cách hành chính do Sở ban hành, các phòng, đơn vị đều nắm và triển khai thực hiện.
Các cuộc họp, hội nghị về công tác cải cách hành chính, các đơn vị, các phòng tham gia đầy đủ. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã lồng ghép công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp của đơn vị; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống nhằm xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, chuẩn mực, tận tụy với công việc.
2. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Trên cơ sở các kế hoạch được Sở ban hành, các phòng đã rà soát sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, tăng cường xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng thủ tục hành chính nội bộ; xây dựng kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản QPPL; sắp xếp, bố trí công việc hợp lý đối với cán bộ, công chức trong phòng; sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng. Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt đến các phòng, ban, các viên chức, người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động, tích cực tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập.
3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính
Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (số 288/KH-SXD ngày 18/02/2022), đã kiểm tra trong tháng 10/2022 tại Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Đô thị hạ tầng và Kinh tế xây dựng, Phòng Quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu, Thanh tra Sở, Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Sau kiểm tra, các phòng, đơn vị đã khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Xây dựng vào tháng 8/2022; Sở Xây dựng đã rà soát, báo cáo khắc phục sau kiểm tra.
4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 để chỉ đạo các phòng thực hiện, kết quả như sau:
Tất cả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, các kế hoạch, báo cáo, chương trình, Sở đã phô tô gửi các phòng, các đơn vị liên quan. Ngoài ra, thông qua các cuộc họp, giao ban, Sở đều lồng ghép phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn công tác cải cách hành chính và niêm yết công khai các quy trình, quy định, các thủ tục hành chính để cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nắm.
Các kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III, kiểm soát thủ tục hành chính quý I, quý II, quý III; kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc sở;.... đều được cập nhật kịp thời và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở. Sở còn niêm yết Địa điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Ngoài ra, Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thực hiện chuyên mục về cải cách hành chính vào tháng 7/2022.
5. Tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Sở Xây dựng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng tiến độ, không có nhiệm vụ trễ hạn. Đến hết tháng 11/2022, Sở Xây dựng đã hoàn thành 256 nhiệm vụ, còn 60 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện.
6. Những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC
Sở Xây dựng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức xây dựng những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC và và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Năm 2022, Sở đã hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Quảng Bình. Công chức, viên chức đã tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến và lựa chọn 03 sáng kiến, giải pháp nộp cho Ban Tổ chức cuộc thi.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế 

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đã tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ:
+ Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 về việc Quy định các khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 
+ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND  ngày 24/08/2022 Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
+ Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đã trình UBND tỉnh); 
+ Quyết định quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đã trình UBND tỉnh);  
- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: 
Công tác theo dõi thi hành pháp luật được Sở chỉ đạo thực hiện thông qua việc triển khai các hoạt động theo dõi, thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Đã tổ chức triển khai 16 đoàn thanh tra; đã phát hiện 13 đơn vị và 01 cá nhân có sai phạm; xử lý vi phạm hành chính 01 đơn vị và 01 cá nhân. Tổng số tiền vi phạm là 1.319,87 triệu đồng, trong đó: Xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 632,13 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ khi nghiệm thu, thanh toán 687,74 triệu đồng. Kiểm tra giá vật liệu xây dựng để tham mưu ban hành giá, chỉ số giá xây dựng. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng với trên 172 công trình.
- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 
Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (số 320/KH-SXD ngày 24/02/2022). Sở thực hiện việc tuyên truyền các văn bản QPPL và duy trì thường xuyên Ngày pháp luật. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng năm 2022 với số lượng 90 học viên; Đối tượng tập huấn là đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; đại diện các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực cấp huyện, và một số đơn vị khác có liên quan.
- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng thường xuyên rà soát TTHC để đưa ra phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Các phòng đã rà soát, tuy nhiên chưa đưa ra được phương án đơn giản hóa.
2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
Năm 2022, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 bộ TTHC với 05 TTHC ban hành mới, thay thế, 08 TTHC bãi bỏ.
Tính đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 79 thủ tục hành chính; trong đó: 56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở,  15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, 01 TTHC cấp xã, 06 TTHC đặc thù và 01 TTHC thuộc đối tượng khuyến khích. Ngoài ra, còn có 17 TTHC đặc thù do các cơ quan khác ban hành được áp dụng chung trên toàn tỉnh.
2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
- Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa: Sở Xây dựng bố trí 01 công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và qua Phần mềm Một cửa điện tử. Các phòng chuyên môn giải quyết TTHC đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC. 
- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Chỉ đạo các phòng và bộ phận một cửa áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 1 Mục III Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2040. Hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn 1960, hồ sơ trễ hạn 04 (trong đó có 03 hồ sơ cập nhật hệ thống chậm). Hồ sơ đang giải quyết 76.
- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính: Đã tiếp nhận và giải quyết 0 kiến nghị, phản ánh.
- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Xây dựng được tiếp nhận, xử lý, trả hồ sơ đúng quy định pháp luật. Không có trường hợp tự ý yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thành phần, số lượng hồ sơ, giải quyết không đúng trình tự.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 
Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định của Chính phủ, các Bộ về tổ chức bộ máy; tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở được quy định và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức theo quy định. Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình; Sở đã xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tại Quyết định số 2032/QĐ-SXD ngày 16/08/2021. 
UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.
- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Kể từ ngày 01/9/2021, các phòng của Sở Xây dựng được sắp xếp và bố trí cán bộ theo QĐ số 971/QĐ-UBND.
Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND và Quyết định số 1726/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng  đã tiến hành sắp xếp lại các phòng từ tháng 10/2022.
- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:
Trong cơ quan hành chính: Sở Xây dựng (Cơ quan Sở Xây dựng và Thanh tra) hiện có 36/36 công chức (có 01 công chức tiếp nhận vào tháng 4/2022).
Việc quản lý biên chế của các đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng hiện có 43 viên chức, 14 hợp đồng lao động /60 biên chế viên chức được giao. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hiện có 17 viên chức, 04 hợp đồng lao động /22 biên chế được giao.
- Đánh giá việc phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền.
Các quy định về phân cấp quản lý do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành như: Quyết định số 01-QĐi/TU ngày 01/6/2018 của Tỉnh ủy Quảng Bình quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 179-QĐI/BCSĐ ngày 29/10/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về phan cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018; Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012; Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011,...được các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Qua thời gian thực hiện quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức, cán bộ đã nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, cơ quan được phân cấp, ủy quyền; đặc biệt đối với các lĩnh vực thực hiện thường xuyên, định kỳ như: Thực hiện đề bạt cán bộ, quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
4. Cải cách chế độ công vụ
- Kết quả xây dựng, ban hành quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức: Đã xây dựng vị trí việc làm và định mức biên chế công chức, viên chức kịp thời, thực hiện đúng quy định theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh. Các đơn vị đã phê duyệt vị trí việc làm: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Quyết định số 06/QĐ-KĐXD ngày 06/5/2022 và Viện Quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 44/QĐ-VQH ngày 12/5/2022.
- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức: Đã tuyển dụng 01 công chức cho cơ quan Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Đã thực hiện bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng, bổ nhiệm lại 01 TP; bổ nhiệm 01 TP; thỏa thuận bổ nhiệm lại 01 Phó Trưởng phòng; thỏa thuận bổ nhiệm 05 Phó Trưởng phòng Viện Quy hoạch xây dựng. Điều động, bổ nhiệm 02 TP Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo: Không có.
- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức: Công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phổ biến và thực hiện đúng Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính và văn hóa công sở.
- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Đã xây dựng kế hoạch cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, kiến thức tin học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác số 290/KH-SXD ngày 18/02/2022. Kết quả đã cử trên 87 lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trong đó: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị 02 người, trung cấp chính trị 02 người; đào tạo chuyên viên 07; đào tạo chuyên viên chính 03 người; cập nhật kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 cho 04 người; lớp quản lý cấp Sở 01 người, quản lý cấp phòng 03 người; Cử 02 công chức, viên chức tham gia chương trình Quốc gia chuyển đổi số khóa đào tạo trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số toàn diện; Bồi dưỡng về CNTT 07, bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền 02, bồi dưỡng “Cập nhật kiến thức và kỹ năng đối ngoại” 01; bồi dưỡng phần mềm Tiếp nhận xử lý hiện tường 06 người; bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra 02 người; lớp bồi dưỡng kỹ năng, chỉ đạo điều hành một cấp thanh tra 01 người; Tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình 02 người; tập huấn nghiệp vụ cho các chức danh bổ trợ tư pháp 01 người; tập huấn "Tăng cường chất lượng công tác lập và quản lý định mức dự toán xây dựng" 01 người; và trên 40 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng tin học, văn thư lưu trữ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;…..
- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện chính sách thu hút người tài năng vào làm việc tại cơ quan nhà nước: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Cải cách tài chính công
5.1. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách
- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Tổng số vốn đầu tư công được giao trong năm kế hoạch: 1.350.000.000 đồng; Kết qủa thực hiện đến thời điểm báo cáo: 0 đồng; Ước thực hiện năm 2022: 1.350.000.000 đ, đạt 100% kế hoạch.
- Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách: Sở Xây dựng đã thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Tài chính tại văn bản số 1576/KLTTr-STC ngày 16/5/2022. Tổng số kiến nghị, xử lý: 07, số kiến nghị, xử lý đã thực hiện: 07. Đã thực hiện 100% kiến nghị, xử lý.
5.2. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công
Cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị đã ban hành đầy đủ, đúng quy định quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công: Quyết định số 998/QĐ-SXD ngày 30/3/2020 của Sở Xây dựng, Quyết định số 32/QĐ-TTRa ngày 30/3/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng, Quyết định số 02/QĐ-VQH ngày 10/01/2019 của Viện Quy hoạch xây dựng, Quyết định số 79/QĐ-KĐCL ngày 05/8/2008 của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Về trụ sở: Sở Xây dựng và các đơn vị đã được phân công, bố trí trụ sở làm việc. Về ô tô: Tổng số xe ô tô hiện có của Sở và các đơn vị trực thuộc: 04 chiếc (Trong đó: Xe phục vụ chung : 03 chiếc, Xe chuyên dùng: 01 chiếc).
5.3. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Các đơn vị đã triển khai một cách có hiệu quả, chủ động trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động trong các nguồn thu, chi trên cơ sở tiết kiệm.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương:
+ Việc ban hành và thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT và các văn bản chỉ đạo về ứng dụng CNTT khác của cơ quan: Đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 số 281/KH-SXD ngày 18/02/2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình số 1257/KH-SXD ngày 09/6/2022; Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 số 1496/KH-SXD ngày 29/06/2022. 
+ Tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại Sở: Sở trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị và kết nối internet phục vụ công việc chuyên môn. Các hệ thống phần mềm dùng chung như Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC, Hệ thống Thư điện tử công vụ, Phần mềm Một cửa điện tử được triển khai, ứng dụng hiệu quả trong Sở góp phần giảm bớt văn bản, giấy tờ hành chính. Đưa vào ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, bảo hiểm xã hội,… đã giúp cán bộ, công chức, viên chức quản lý tốt hơn công việc chuyên môn đang đảm nhiệm. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công vụ do Sở Xây dựng thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và hoàn toàn minh bạch.
+ Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở Xây dựng đã tham mưu xây dựng và cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 08 dịch vụ công trực tuyến áp dụng tại UBND cấp huyện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. Tính đến ngày 15/7/2022, Sở Xây dựng có tổng số 34/213 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.
+ Việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử: Sở Xây dựng đã cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên trên Trang thông tin điện tử theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND. Tháng 7/2022, đã triển khai ứng dụng Trang thông tin điện tử trên nền tảng công nghệ mới.
- Việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan: Từ năm 2021, Sở triển khai chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và sử dụng Hệ thống ISO điện tử. Năm 2022, đã xây dựng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch đánh giá nội bộ trên Hệ thống ISO điện tử.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt tích cực
- Công tác cải cách hành chính ở Sở Xây dựng được lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 
- Công chức, viên chức của Sở cũng đã nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.
- Các công chức, viên chức tận tụy với công việc, không có hiện tượng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.
2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  
- Việc nhận, trả hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế do các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng phức tạp, hồ sơ cồng kềnh.
- Vẫn còn tình trạng công chức nhập hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử chậm nhưng thực tế hồ sơ xử lý sớm hạn.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH NĂM  2023
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra.
- Thường xuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban của cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng tiến độ, không có nhiệm vụ trễ hạn.
- Tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức xây dựng những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC và và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. 
2. Cải cách thể chế 
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
- Tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đối với các hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. 
- Duy trì tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
3. Cải cách thủ tục hành chính 
- Rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC. 
- Thực hiện số hóa hồ sơ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2736/UBND-KSTT ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg. 
- Chỉ đạo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng trình tự, thời gian quy định.
- Tiếp tục khuyến khích tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.
4. Cải cách tổ chức bộ máy 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thực hiện tinh giản biên chế, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Cải cách chế độ công vụ 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.
- Công tác tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, đánh giá công chức, viên chức, nghỉ hưu, nghỉ việc và số lượng cấp phó phòng, tương đương thuộc và trực thuộc đơn vị.
- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.
6. Cải cách tài chính công 
Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính – ngân sách; quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; hạ tầng kĩ thuật, các hệ thống nền tảng, các dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ nội bộ; ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng. 
- Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và sử dụng Hệ thống ISO điện tử. 
- Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ trong lĩnh vực xây dựng. 
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Không./.

 

Nội dung đính kèm:

1. Báo cáo chi tiết đính kèm

2. Các biểu mẫu kèm theo

Các tin khác