Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 59

  • Tổng 2.273.750

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện phát triển nguồn nhân lực của Ngành Xây dựng 5 năm (2005 - 2010)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện phát triển nguồn nhân lực của Ngành Xây dựng 5 năm (2005 - 2010) như sau:

 1. Tình hình đội ngũ cán bộ

Công tác cán bộ là yếu tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nhận thức được vấn đề đó, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo sở đã hết sức quan tâm trong việc tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Là ngành kinh tế - kỹ thuật có tính đặc thù, đội ngũ cán bộ phụ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội của đất nước qua từng giai đoạn; mặt khác để thực hiện được nhiệm vụ, cán bộ phải được đào tạo thêm qua thực tế chuyên môn. Vì thế, giai đoạn 2005-2010 số cán bộ có kinh nghiệm không nhiều. Tuy nhiên số con em theo học các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc thời gian qua rất nhiều, là nguồn bổ sung cán bộ cho toàn ngành trong những năm tới.

Từ năm 2004 cùng với việc thực hiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng, phần lớn cán bộ có năng lực bỏ các cơ quan đơn vị Nhà nước ra lập doanh nghiệp riêng (từ năm 2005-2010 có 25 công chức, viên chức bỏ việc). Điều đó đã dẫn đến trình trạng khủng hoảng thiếu cán bộ trong Ngành xây dựng. Trong khi đó đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ngành rất nhiều đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, không có người thay thế. Việc tổ chức thi tuyển công chức không có người tham gia. Cơ quan Sở Xây dựng có lúc chỉ có 24 cán bộ. Trước tình hình đó, Lãnh đạo sở đã đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ. Trước hết, tập trung vào việc tuyên truyền, động viên đối với đội ngũ cán bộ hiện có, nhất là đội ngũ Đảng viên. Tập trung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị; tích cực thực hiện việc lựa chọn, đánh giá, bổ nhiệm vào các chức danh từ Lãnh đạo sở đến lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; điều động số cán bộ trước đây tăng cường về lại cơ quan Văn phòng; lựa chọn, điều động một số cán bộ của các đơn vị tăng cường cho cơ quan văn phòng Sở Xây dựng. Toàn Ngành thực hiện một chủ trương là tạo mọi điều kiện thuận lợi, tuyển dụng cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ khá để tăng cường cho các đơn vị.

Cùng với các giải pháp trên, Đảng ủy và Ban lãnh đạo sở đã tiến hành củng cố tổ chức bộ máy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể. Thực hiện xây dựng tập thể từ Sở đến các đơn vị trực thuộc đoàn kết, thống nhất; tạo mọi điều kiện có thể để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ.  

2. Những kết quả đã đạt được

* Các đơn vị thuộc Sở:

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2005-2010 đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm chú trọng và đã có nhiều chuyễn biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng. Đã đào tạo, bồi dưỡng và chuyển hóa đội ngũ cán bộ hiện có:

 

BẢNG TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TT

Tên cơ quan, đơn vị

T số CB, CC

Trình độ đào tạo

Chuyên môn

QLNN

LLCT

AN-QP

Tiến Sỹ

Th Sỹ

KTS

Đại học các loại

Tcấp

Khác

CVC

CV

CC, CN

Tcấp

ĐT 2

ĐT 3

1

Văn phòng Sở

34

01

3

4

21

1

4

11

11

3

2

3

10

2

Viện QHXD

44

 

3

11

21

6

3

1

 

 

3

 

3

3

Ban QLDA

19

 

1

 

16

1

1

1

 

1

2

 

2

4

TTKĐ XD

16

 

1

 

14

1

 

1

 

 

3

 

2

 

Tổng cộng

113

01

8

15

72

9

8

14

11

4

10

3

17

 

        Công tác Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cũng đã được quan tâm thực hiện đạt kết quả khá tốt. Từ năm 2005-2010, cán bộ Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó phòng Sở, Lãnh đạo các đơn vị đã được bổ sung, tăng cường. Bộ máy Lãnh đạo của Sở hiện có:

         - Lãnh đạo Sở 03 đồng chí, bao gồm: Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

         - Các phòng thuộc Sở có: 08 Trưởng phòng, 03 Phó phòng

         - Các đơn vị trực thuộc, đã có: Giám đốc và Phó Giám đốc

Qua 5 năm thực hiện phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành Xây dựng đến nay tuy còn thiếu và yếu, nhưng nhìn chung đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

* Đối với các Doanh ngiệp:

Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bồi dưỡng nghiệp vụ về Kỹ sư hoạt động xây dựng, kỹ sư giám sát, kỹ sư định giá xây dựng, chỉ huy trưởng công trường...

Sở đã tổ chức xét cấp được: 883 chứng chỉ, trong đó:

- Chứng chỉ kỹ sư hành nghề hoạt động xây dựng: 232 chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư: 27 chứng chỉ.

- Chứng chỉ giám sát: 512 chứng chỉ.

- Chứng chỉ kỹ sư định giá: 112 chứng chỉ. 

3. Một số tồn tại, hạn chế

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy số lượng đã được tăng dần qua các năm, nhưng đa số còn thiếu kinh nghiệm thực tế; số cán bộ giỏi, có năng lực không nhiều. Phần lớn cán bộ chưa có kinh nghiệm quản lý nhà nước. Nhiều người chưa thực sự yên tâm công tác, ý thức phấn đấu, phục vụ, rèn luyện chưa cao.

- Số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu nhiều (ở cơ quan văn phòng sở hiện có 34, thiếu 20), đặc biệt thiếu cán bộ lãnh đạo phòng, thiếu một số chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm như: Kiến trúc sư quy hoạch, Kỹ sư đô thị, Kỹ sư hạ tầng, Kỹ sư vật liệu xây dựng...

- Đội ngũ cán bộ ở các Doanh nghiệp, một số hạn chế về trình độ chuyên môn, công nhân phần lớn không được đào tạo qua trường lớp, chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm cha truyền con nối; khả năng làm chủ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại còn hạn chế. 

4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

-  Công tác quản lý cán bộ có lúc còn chưa tốt, chậm đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề chưa được quan tâm đúng mức, chưa đảm bảo đồng bộ giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu, chưa đồng bộ với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ.

Do cơ chế, chính sách của nhà nước về tiền lương thấp, mức sống thấp hơn ngoài xã hội, do áp lực công việc nên nhiều cán bộ, công chức, viên chức bỏ cơ quan nhà nước ra làm ngoài.

- Chính sách thu hút nhân tài và môi trường làm việc của tỉnh trong những năm qua tuy được cải thiện một phần nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút những cán bộ khoa học, kỹ thuật, những người có trình độ chuyên môn cao về tỉnh làm việc.