Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 224

  • Tổng 1.458.641

Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Ngành xây dựng giai đoạn 2011-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Ngành xây dựng giai đoạn 2011-2015 như sau:

 A. Mục tiêu, chỉ tiêu

- Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng; hình thành đội ngũ lao động có trình độ cao và cơ cấu ngành nghề phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Tuyển dụng đủ số lượng, bảo đảm đúng chuyên môn nghiệp vụ theo Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- 100% công chức được chuẩn hóa, được đào tạo quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia giỏi và cán bộ khoa học kỹ thuật kế cận.

- Phát triển nguồn nhân lực của Ngành theo hướng toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể lực. Có ý chí, có năng lực tự học và tự nghiên cứu; năng động, sáng tạo, có trí thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng và chủ động trong môi trường sống và làm việc.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ và tin học phấn đấu từng bước đạt chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo yêu cầu đề ra. 

Xây dựng quy chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển nhân tài, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ cao, chuyên sâu, chuyên gia giỏi về lĩnh xây dựng, kiến trúc quy hoạch...

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, có trình độ quản lý tiên tiến, có phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có khả năng tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.

B. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành xây dựng giai đoạn 2011-2015

1. Đối với cơ quan Sở xây dựng:

- 100% công chức thuộc ngạch chuyên viên được bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, bảo đảm  đáp ứng theo yêu cầu đạt chuẩn ngạch theo quy định.

- Tuyển dụng, bổ sung đủ cán bộ còn thiếu, mỗi năm bổ sung thêm từ 4-5 cán bộ:

   Năm 2012: 4

   Năm 2013: 4

   Năm 2014: 4

   Năm 2015: 3

Trong đó: Kiến trúc sư Quy hoạch 03, Kỹ sư đô thị 01, Kỹ sư hạ tầng 01, Kỹ sư cấp thoát nước 01, Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp 09, Kỹ sư kinh tế xây dựng 02, Kỹ sư vật liệu xây dựng 02,

- Cử  2-5 cán bộ, công chức đi đào tạo cao học, đến năm 2015 đạt từ 10-15% có trình độ chuyên môn sau Đại học.

- Cử 4-5 cán bộ dự nguồn Lãnh đạo sở, Lãnh đạo phòng đi bồi dưỡng về lý luận chính trị.

- 100% có trình độ tin học B và ngoại ngữ Anh A trở lên.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

Tuyển dụng bổ sung dần cán bộ, viên chức theo biên chế được giao và theo Đề án thành lập đã được UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu đến năm 2015 tổng số cán bộ, viên chức của các đơn vị như sau: Viện Quy hoạch xây dựng có từ 60-65 người, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có từ 25-30 người, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng có từ 20-25 người ; trong tuyển dụng đặc biệt ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, cán bộ có kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn, cán bộ kỹ sư đô thị, kỹ sư hạ tầng, kiến trúc sư quy hoạch.

- Cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, mỗi đơn vị có từ 1-2 cán bộ được cử đi đào tạo cao học. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

- Phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo của các đơn vị được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

3. Đối với các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng:

 Đối với lao động trong các Doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao. Phấn đấu đến năm 2015: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 55-60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo các nghề: hàn, sắt, mộc, nề... đạt từ 35-40%; 100% lao động được đào tạo về an toàn lao động; 100% Chỉ huy công trình phải được qua đào tạo và có Chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trình; 100% cán bộ giám sát được qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về giám sát.  

C. Một số giải pháp chủ yếu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo các đơn vị đối với việc phát triển nguồn nhân lực, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách vừa cơ bản lâu dài phục cho sự nghiệp phát triển của Ngành xây dựng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

- Xây dựng hệ thống chức danh vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ và cụ thể về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm, quyền lợi; tăng cường đạo đức công vụ và kỷ cương, kỷ luật công tác.

- Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Nâng cao tính chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các Trung tâm đào tạo... tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực về xây dựng. Xem công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, lồng ghép các nguồn vốn của các công trình dự án, các chương trình mục tiêu Quốc gia... trong công tác đào tạo bồi dưỡng.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo các nghề: mộc, nề, sắt, hàn... và hoàn chỉnh chứng chỉ nghề cho số công nhân đã có tay nghề.

Các tin khác