Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 47

  • Tổng 2.273.737

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. THUYẾT MINH CHUNG
1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Chỉ số giá xây dựng trong Quyết định này được xác định theo nhóm, thuộc 4 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) theo 3 vùng (khu vực) gồm: vùng II (Thành phố Đồng Hới), vùng III (các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn) và vùng IV (huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa).
2. Các loại chỉ số giá xây dựng gồm:
- Chỉ số giá xây dựng công trình. 
- Chỉ số giá phần xây dựng. 
- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
- Chỉ số giá của một số vật liệu xây dựng chủ yếu.
 3. Các từ ngữ trong Chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:
- Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động giá xây dựng của loại công trình theo thời gian.
- Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.
- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí phần vật liệu xây dựng của công trình theo thời gian.
- Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động chi phí phần nhân công xây dựng của công trình theo thời gian 
- Chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình theo thời gian.
- Chỉ số giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu là chỉ tiêu phản ánh biến động giá của một số vật liệu xây dựng chủ yếu theo thời gian.
- Thời điểm gốc là năm 2020.
- Thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc.
4. Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, không tính đến một số khoản chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá xây dựng được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các nội dung chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2020 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2020). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2020 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời điểm khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời điểm gốc.
5. Chỉ số giá xây dựng được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.
Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi áp dụng, vận dụng, tham khảo Chỉ số giá xây dựng tại Quyết định này vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
6. Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2022 đã tính đến sự biến động của chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng, chi phí máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp theo mặt bằng giá bình quân tại tháng 8 năm 2022 so với mặt bằng giá bình quân năm 2020. Trong đó:
- Giá vật liệu xây dựng lấy theo Công văn số 2141/CBG-SXD ngày 06/9/2022 của Sở Xây dựng công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và báo giá vật liệu xây dựng của các đơn vị cung ứng sản phẩm xây dựng.
-  Đơn giá nhân công lấy theo mức bình quân của từng vùng tại Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 13/01/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng lấy theo mức bình quân của từng vùng tại Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 13/01/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Giá ca máy và thiết bị thi công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Chi phí vận chuyển vật liệu tính theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức xây dựng.
7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
II. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

 

CHỈ SỐ GIÁ ĐÍNH KÈM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐÍNH KÈM

Các tin khác