Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 881

  • Tổng 1.104.964

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 3228/HĐPH ngày 09/11/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 11 năm 2022. Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 11 năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trong tháng cao điểm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành về thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn dân, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.
- Truyền phổ biến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình.
II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

 

NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1. Kế hoạch chi tiết

2. Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, luật công an nhân dân năm 2018

3. Văn bản tuyên truyền, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến

Các tin khác