Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1015

  • Tổng 2.404.224

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 3537/HĐPH ngày 02/12/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 12 năm 2022. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 12 năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật, Nghị định và các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng; tích cực đổi mới phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS.
- Tiếp tục tuyên truyền chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo để phục vụ hoạt động PBGDPL.
II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

Nội dung đính kèm:

1. Kế hoạch chi tiết

2. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạngNghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDSNghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ

4. Tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình: Chi tiết tin - Sở Xây dựng - Quảng Bình (quangbinh.gov.vn)
 

Các tin khác