Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1045

  • Tổng 2.404.254

Sở Xây dựng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 với chủ đề "Chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước"

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính Sở Xây dựng giai đoạn 2021 – 2030 số 2439/KH-SXD ngày 06/10/2021; Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả tập thể, công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng:

 

1. Cải cách thể chế 
- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Công tác tham mưu xây dựng, góp ý văn bản QPPL được triển khai kịp thời, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Năm 2022 đã tham mưu ban hành 05 văn bản QPPL (03 văn bản đã ban hành, 02 văn bản đã trình UBND tỉnh).
- Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng đã tiến hành tự kiểm tra, rà soát đối với 25 văn bản QPPL trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kiến nghị bãi bỏ 09 văn bản, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 04 văn bản.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Tham mưu công bố thủ tục hành chính: Trong năm 2022, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 bộ TTHC với 05 TTHC ban hành mới, thay thế, 08 TTHC bãi bỏ. Tính đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 79 thủ tục hành chính; trong đó: 56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, 01 TTHC cấp xã, 06 TTHC đặc thù và 01 TTHC thuộc đối tượng khuyến khích.
- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng và bộ phận một cửa áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 1 Mục III Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Từ 05/12/2021 đến 04/12/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận 2040. Hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn 1960, hồ sơ trễ hạn 04 (trong đó có 03 hồ sơ đã trả sớm hẹn nhưng cập nhật lên phần mềm chậm); hồ sơ đang giải quyết 76.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó của Sở và đội ngũ cán bộ cấp trưởng, phó của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đảm bảo theo quy định. Kết quả, giảm: 03 phó trưởng phòng của Sở; giảm 02 phòng, 02 trưởng phòng của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
4. Cải cách chế độ công vụ
Sở Xây dựng và các đơn vị đã xây dựng và thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện kịp thời. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt được thực hiện đảm bảo đúng quy trình.
5. Cải cách tài chính công
Năm 2022, Sở Xây dựng đã thực hiện công tác tài chính đảm bảo chặt chẽ theo đúng dự toán được duyệt, sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ. Việc mua sắm tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Thực hiện công khai tài chính dự toán ngân sách nhà nước theo đúng thời gian. Ban hành đầy đủ, đúng quy định quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công.
Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Đồng thời, triển khai một cách có hiệu quả, chủ động trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động trong các nguồn thu, chi trên cơ sở tiết kiệm.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Năm 2022, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số với các nhiệm vụ trọng tâm là: 
+ Xây dựng Hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu quản lý không gian (SDI) quản lý quy hoạch xây dựng: Dự án lựa chọn xong nhà thầu, đã và đang triển khai thực hiện, dự kiến nghiệm thu giai đoạn 1 trong năm 2022.
+ Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Dự án đã được tỉnh phê duyệt Đề cương. Đã trình (lần 3) và chờ UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.
- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở Xây dựng đã tham mưu xây dựng và cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và 08 dịch vụ công trực tuyến áp dụng tại UBND cấp huyện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. Từ tháng 01-10/2022, Sở Xây dựng đã có tổng số 63/126 hồ sơ (đạt tỷ lệ 50%) tiếp nhận trực tuyến.
Với những kết quả đạt được trong năm 2022, thời gian tới, Sở Xây dựng xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, tỉnh về công tác CCHC.
2. Xây dựng, tổ chức thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính năm, Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch kiểm tra CCHC;...
3. Tham mưu ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL.
4. Rà soát, kịp thời tham mưu công bố hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới TTHC để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện công tác cán bộ, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng quy định; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
6. Thực hiện công tác tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Tiếp tục xây dựng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. Triển khai sử  dụng thành thạo Hệ thống ISO điện tử. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến nhằm đảm bảo tỷ lệ do UBND tỉnh quy định./.

 

Các tin khác