Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1263

  • Tổng 2.402.543

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh Cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính Sở Xây dựng giai đoạn 2021 – 2030 số 2439/KH-SXD ngày 06/10/2021. 
 

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với chủ đề “Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính”, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính Sở Xây dựng giai đoạn 2021 – 2030.
- Các phòng, đơn vị nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm của phòng, đơn vị mình.
- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
2. Yêu cầu
- CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Sở.
- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, kịp thời, đúng thời gian và tiết kiệm.
- Lấy kết quả thực hiện công tác CCHC của các phòng, đơn vị làm cơ sở để đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Kế hoạch số 2439/KH-SXD ngày 06/10/2021 của Sở Xây dựng; tiếp tục ban hành các văn bản nhằm triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại Sở Xây dựng.
- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC kịp thời, đúng trọng tâm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước.
- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC ít nhất 30% tại các phòng, đơn vị. Tăng cường kiểm tra đột xuất, không thông báo trước về CCHC, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử và trách nhiệm người đứng đầu…; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh sau kiểm tra. 
- Tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các nội dung CCHC đến người dân, doanh nghiệp.
- Khuyến khích công chức, viên chức nghiên cứu tìm kiếm các mô hình, sáng kiến về CCHC để nhân rộng tại các phòng, đơn vị và nhân rộng áp dụng thực hiện tại Sở và trong toàn tỉnh.
2. Cải cách thể chế
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật:
+ Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng văn bản QPPL theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường tham vấn ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản QPPL.
+ Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Trong đó, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.      
- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật:
+ Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại Sở Xây dựng.
+ Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, chú trọng gắn kết công tác tổ chức thi hành pháp luật với quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL.
+ Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu ban hành các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
- Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.
- Kịp thời cập nhật các quy định về TTHC để trình UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai, đảm bảo "đầy đủ, chính xác, kịp thời", tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện. Vận hành và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/tỉnh.
- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, địa phương phối hợp triển khai xây dựng và cung cấp Dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tại cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã. 
 - Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát Nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho Nhân dân.
- Tiếp tục hoàn thiện việc rà soát, tích hợp, bổ sung các chỉ tiêu vào Chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Hoàn thành việc triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết của 100% TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy (đã giải quyết trước đây) theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm giải trình, nêu rõ lý do bằng mẫu phiếu/văn bản trong trường hợp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, từ chối giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách về TTHC, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.
- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả, chất lượng cải cách TTHC thông qua chức năng Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn Sở Nội vụ.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
5. Cải cách chế độ công vụ
- Thực hiện sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. 
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; xây dựng và ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ (sau khi có hướng dẫn của tỉnh); kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. 
- Triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, gắn đánh giá với việc bình xét các phong trào thi đua và hình thức khen thưởng. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
6. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động, đẩy mạnh việc thực hiện cải cách tài chính công, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị sự theo chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn mới về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Quảng Bình. 
- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai ngân sách và quản lý, giám sát việc chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định. Thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính để bổ sung kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong cơ quan. 
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử 
- Tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn kết với CCHC nhằm hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 
- Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 30%.
- Cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, diễn tập nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng. 
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC 
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023 nằm kinh phí chi thường xuyên được cấp hàng năm của Sở.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các phòng, đơn vị của Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của kế hoạch liên quan đến phòng/ đơn vị mình./.

 

Kế hoạch chi tiết và phụ lục đính kèm

Các tin khác