Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 168

  • Tổng 2.271.738

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐPH ngày 18/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023; Sở Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; góp phần nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm của cơ quan.
2. Yêu cầu
- Gắn công tác PBGDPL với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của sở và các đơn vị.
- Bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Bộ phận PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động.
- Hình thức, nội dung triển khai phải phù hợp với từng phòng, đơn vị, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng tập trung về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
1. Thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Luật PBGDPL; Luật Hoà giải ở cơ sở; Công văn số 1027-CV/TU ngày 27/10/2020 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đã đề ra.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
- Chủ trì: Bộ phận PBGDPL của Sở.
- Tham mưu: Văn phòng Sở.
- Thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
2. Tiếp tục tuyên truyền các chương trình, nhiệm vụ về cải cách tư pháp, cải cách hành chính
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
- Chủ trì và thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
3. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp Sở; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL của Sở đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước.
- Thời gian: Thường xuyên.
- Chủ trì: Bộ phận PBGDPL của Sở.
- Tham mưu: Văn phòng Sở.
- Thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
4. Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
- Chủ trì: Bộ phận PBGDPL của Sở.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
- Thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì và thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
6. Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì và thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì và thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
8. Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì và thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
9. Phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; các văn bản có liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì và thực hiện: Cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
- Tham mưu: Văn phòng Sở, Phòng Hành chính các đơn vị.
10.  Tự kiểm tra công tác PBGDPL 
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.
- Chủ trì: Bộ phận PBGDPL của Sở.
- Thực hiện tự kiểm tra: Tại cơ quan Văn phòng, các đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Văn phòng Sở cập nhật các văn bản pháp luật để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng tại Cơ quan Văn phòng và gửi các đơn vị tuyên truyền, phổ biến. 
2. Các phòng, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đã được phổ biến; Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo tình hình phổ biến giáo dục pháp luật gửi cơ quan cấp trên theo quy định./.

 

Các tin khác