Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1175

  • Tổng 2.404.384

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 245/HĐPH ngày 03/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 02 năm 2023. Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 02 năm 2023 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền phổ biến 6 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua bao gồm: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đăng tải toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn việc tuyên truyền góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).    
- Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
- Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 quy định về thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ 8 quy định về không thu học phí kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

 

Nội dung đính kèm:

1. Kế hoạch chi tiết

2. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/9/2022Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022

Các tin khác