Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1078

  • Tổng 2.402.358

Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh·với Phụ nữ Quảng Bình năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 8059/VPCP-QHĐP ngày 01/12/2022 về việc giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương về các kiến nghị của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Trực tiếp đối thoại với phụ nữ để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của phụ nữ và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề chính như: cơ chế, chính sách, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng giới; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho lao động là phụ nữ nông thôn; giải pháp thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ... 
- Thông qua Chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho phụ nữ những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển phụ nữ. Qua đó tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào công tác quản lý nhà nước tại địa phương, thúc đẩy tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
2. Yêu cầu 
- Nội dung đối thoại được xây dựng trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thể hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực tế, gắn với từng đối tượng và nhu cầu chính đáng của phụ nữ.
- Công tác tổ chức Chương trình đối thoại phải thẳng thắn, cởi mở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

II. CHƯƠNG TRÌNH 
1. Chủ đề
“Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.
2. Nội dung đối thoại
- Thông tin đến phụ nữ về cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua với nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển toàn diện và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Đảm bảo công tác phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chính quyền địa phương.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại, trả lời những vấn đề phụ nữ quan tâm.
- Phụ nữ đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho lao động là phụ nữ nông thôn; đẩy mạng lưới doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, phát triển kinh tế - xã hội; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; bình đẳng giới,... 
3. Hình thức đối thoại
Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện phụ nữ trong tỉnh.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 10 năm 2023. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 10 thì tổ chức Chương trình đối thoại vào thời gian phù hợp trong năm 2023 (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau).
2. Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Cấp tỉnh:
- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh: Chủ trì đối thoại;
- Đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo cơ quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Bình; Hội Nông dân tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
- Thành phần phụ nữ trực tiếp tham gia chương trình đối thoại: là đại diện cán bộ phụ nữ các sở, ban, ngành; đại diện hội viên phụ nữ trong tỉnh (giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mời, số lượng tối đa 100 người).
2. Cấp huyện:
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
 Kinh phí tổ chức Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2023.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ; tham mưu về thành phần cụ thể tham gia Chương trình đối thoại.
- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của phụ nữ từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trao đổi, trả lời cho phụ nữ tại buổi đối thoại; tổng hợp các nội dung trao đổi, trả lời của các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày tổ chức đối thoại. 
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu nội dung phát biểu khai mạc và thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại với phụ nữ; Giấy mời dự Chương trình đối thoại.
2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
- Xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của Chương trình, tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, lựa chọn các kiến nghị đề xuất của cán bộ, hội viên, phụ nữ phù hợp với nội dung đối thoại gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh gửi các cơ quan chuyên môn trả lời. 
- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố; Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc phổ biến, định hướng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ bám sát nội dung đối thoại. Hướng dẫn các cấp Hội phân bổ số lượng, lựa chọn và triệu tập cán bộ, hội viện, phụ nữ tham gia đối thoại đảm bảo đúng số lượng, thành phần.
- Phân công, bố trí người dẫn chương trình, bố trí các tiết mục văn nghệ khai mạc Chương trình đối thoại.

- Phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm 2023; chủ động phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện chương trình.
3. Văn phòng UBND tỉnh
Chỉ đạo tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm 2023; Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức, phục vụ Chương trình đối thoại (phòng họp, maket, trình chiếu, giải lao...). 
4. Sở Tài chính
Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chương trình đối thoại theo kế hoạch. 
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cung cấp các nội dung, thông tin về tình hình, kết quả và các chính sách ưu đãi riêng của tỉnh đối với phụ nữ trong quá trình phối hợp xây dựng chương trình.
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho phụ nữ; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chương trình chi tiết.
7. Sở Y tế 
Chuẩn bị các nội dung, thông tin về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho phụ nữ; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chương trình chi tiết.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm 2023.
9. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình
Tổ chức đưa tin, bài tuyên truyền chương trình, nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại với phụ nữ năm 2023.
10. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và các bản tin của đơn vị về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023.
- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và các công việc liên quan để phục vụ đối thoại năm 2023.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của phụ nữ do UBND tỉnh phân công, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp; tham gia chương trình đối thoại để trao đổi, trả lời ý kiến của phụ nữ  tại buổi đối thoại.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, xây dựng và triển khai kế hoạch đối thoại với phụ nữ năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 
- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức đối thoại với phụ nữ của Chủ tịch UBND cấp xã năm 2023 theo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm trúc triển khai thực hiện./.

 

Nội dung kế hoạch chi tiết

Các tin khác