Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 64

  • Tổng 2.273.756

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2024, Sở Xây dựng đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua việc ban hành các văn bản sau:

- Kế hoạch cải cách hành chính số 3518/KH-SXD ngày 28/12/2023;

- Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính số 226/KH-SXD ngày 31/01/2024.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính

Sau khi ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành; rà soát, phát hiện các thủ tục hành chính, các văn bản quy định không còn phù hợp, từng bước cải tiến, sửa đổi, bổ sung các quy định tác nghiệp của các phòng thuộc Sở.

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính

Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (số 382/KH-SXD ngày 29/02/2024), sẽ tiến hành kiểm tra trong quý III/2024.

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Sở Xây dựng thường xuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban của cơ quan. Đồng thời, niêm yết công khai các quy trình, quy định, các thủ tục hành chính để cán bộ, công chức và khách hàng nắm. Sở cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính để chỉ đạo các phòng thực hiện (số 3587/KH-SXD ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng).

5. Tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Sở Xây dựng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng tiến độ, không có nhiệm vụ trễ hạn (từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 hoàn thành 111 nhiệm vụ, đang thực hiện 42 nhiệm vụ).

6. Những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC

Sở Xây dựng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức xây dựng những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC và và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. 6 tháng đầu năm, chưa có mô hình, sáng kiến, giải pháp mới được triển khai.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định và Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Đã xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật số 551/KH-SXD ngày 06/02/2023). Công tác theo dõi thi hành pháp luật được Sở chỉ đạo thực hiện thông qua việc triển khai các hoạt động theo dõi, thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Đã tổ chức triển khai 03 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023; 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2024. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng với 75 công trình; kiểm tra 07 phòng thí nghiệm LAS-XD và các trạm thí nghiệm hiện trường phục vụ các gói thầu xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng kết hợp với kiểm tra vật liệu xây không nung tại các công trình xây dựng.

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (số 270/KH-SXD ngày 06/02/2024). Sở thực hiện việc tuyên truyền các văn bản QPPL và duy trì thường xuyên Ngày pháp luật.

- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (số 174/KHSXD ngày 25/01/2024). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát các nội dung: rà soát các văn bản QPPL theo chuyên đề tại Công văn số 106/STP-XDKTVB ngày 15/01/2024 của Sở Tư pháp; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; rà soát văn bản QPPL có liên quan đến giao dịch điện tử tại Công văn số 546/STTTT-TTr ngày 02/4/2024 của Sở Thông tin &Truyền thông; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, văn bản khác làm căn cứ phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 tại Công văn số 3133/CAT-PC06 ngày 25/4/2024 của Công an tỉnh.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

6 tháng đầu năm 2024, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng rà soát các thủ tục hành chính; tuy nhiên chưa có đề xuất để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Tính đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 87 thủ tục hành chính; trong đó: 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 08 TTHC đặc thù, 01 TTHC thuộc đối tượng khuyến khích, 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, 02 TTHC đặc thù cấp huyện và 01 TTHC cấp xã. Ngoài ra, còn có 17 TTHC đặc thù do các cơ quan khác ban hành được áp dụng chung trên toàn tỉnh.

2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa: Sở Xây dựng bố trí 01 công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 60 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và qua Phần mềm Một cửa điện tử. Các phòng chuyên môn giải quyết TTHC đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC.

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Chỉ đạo các phòng và bộ phận một cửa áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 1 Mục III Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ hồ sơ số hóa 98.76%; Tỷ lệ số hóa kết quả 82.40%.

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 556. Hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn 410; trễ hạn 0. Hồ sơ đang giải quyết 116. Hồ sơ rút 30.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính: Đã tiếp nhận và giải quyết 01 kiến nghị.

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Xây dựng được tiếp nhận, xử lý, trả hồ sơ đúng quy định pháp luật. Không có trường hợp tự ý yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thành phần, số lượng hồ sơ, giải quyết không đúng trình tự.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập:

Sở thực hiện theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở Xây dựng tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng.

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đã hoàn thiện sắp xếp các phòng của Sở và các phòng của các đơn vị từ năm 2022. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã điều chuyển 01 viên chức từ Phòng Thí nghiệm - Kiểm định đến nhận công tác tại phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Viện Quy hoạch xây dựng đã tuyển dụng 04 viên chức bố trí vào các phòng; đảm bảo số lượng viên chức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:

Trong cơ quan hành chính: Sở Xây dựng (Cơ quan Sở Xây dựng và Thanh tra) hiện có 33/34 công chức (tinh giản 02 biên chế công chức).

Việc quản lý biên chế của các đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng hiện có 46 viên chức, 14 hợp đồng lao động /60 biên chế viên chức được giao. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hiện có 17 viên chức, 05 hợp đồng lao động /22 biên chế được giao.

- Đánh giá việc phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền.

Các quy định về phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành được Sở Xây dựng và các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Qua thời gian thực hiện quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức, cán bộ đã nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, cơ quan được phân cấp, ủy quyền; đặc biệt đối với các lĩnh vực thực hiện thường xuyên, định kỳ như: Thực hiện đề bạt cán bộ, quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Kết quả xây dựng, ban hành quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức: Sở Xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các tổ chức hành chính thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 28/3/2024. Các đơn vị Viện Quy hoạch xây dựng đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm tại Quyết định số 76/QĐ-VQH ngày 03/5/2024; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm tại Quyết định số 36c/QĐ-KĐXD ngày 29/3/2024.

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức: Viện Quy hoạch xây dựng đã tuyển dụng 04 viên chức.

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Không.

- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo: Không có.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức: Công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phổ biến và thực hiện đúng Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính và văn hóa công sở.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng số 383/KH-SXD ngày 29/02/2024 của Sở Xây dựng. Đã cử đào tạo trung cấp lý luận chính trị 08 CCVC, chuyên viên chính 02 CC; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 01 VC; Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở 01 CC; đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA ) 01 CC; bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê cấp tỉnh 02 CC; đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số trên Nền tảng trực tuyến Moocs 01 CC; Bồi dưỡng kiến thức về Luật đấu thầu và các văn bản liên quan cho kế toán của các cơ quan đơn vị HCSN cấp tỉnh và các cơ quan hành chính cấp huyện” 03 CCVC;...

- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện chính sách thu hút người tài năng vào làm việc tại cơ quan nhà nước: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Cải cách tài chính công

5.1. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách

- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Thực hiện theo đúng tiến độ được giao

- Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách: Không có các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách.

5.2. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

Cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị đã ban hành đầy đủ, đúng quy định quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công: Quyết định số 998/QĐ-SXD ngày 30/3/2020 của Sở Xây dựng, Quyết định số 32/QĐ-TTRa ngày 30/3/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng, Quyết định số 02/QĐ-VQH ngày 10/01/2019 của Viện Quy hoạch xây dựng, Quyết định số 79/QĐ-KĐCL ngày 05/8/2008 của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Về trụ sở: Sở Xây dựng và các đơn vị đã được phân công, bố trí trụ sở làm việc. Về ô tô: Tổng số xe ô tô hiện có của Sở và các đơn vị trực thuộc: 04 chiếc (Trong đó: Xe phục vụ chung : 03 chiếc, Xe chuyên dùng: 01 chiếc).

5.3. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Các đơn vị đã triển khai một cách có hiệu quả, chủ động trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động trong các nguồn thu, chi trên cơ sở tiết kiệm.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

+ Việc ban hành và thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT và các văn bản chỉ đạo về ứng dụng CNTT khác của cơ quan: Đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 và chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện.

+ Tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại Sở: Sở trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị và kết nối internet phục vụ công việc chuyên môn. Các hệ thống phần mềm dùng chung như Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC, Hệ thống Thư điện tử công vụ, Phần mềm Một cửa điện tử được triển khai, ứng dụng hiệu quả trong Sở góp phần giảm bớt văn bản, giấy tờ hành chính. Đưa vào ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, bảo hiểm xã hội,… đã giúp cán bộ, công chức, viên chức quản lý tốt hơn công việc chuyên môn đang đảm nhiệm. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công vụ do Sở Xây dựng thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và hoàn toàn minh bạch.

+ Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đã tham mưu xây dựng Quy trình dịch vụ công trực tuyến (cấp tỉnh 48, cấp huyện 09, cấp xã 01 TTHC), quy trình nội bộ (cấp tỉnh 02 TTHC), nội bộ liên thông (cấp tỉnh 10, cấp huyện 06 TTHC) đối với tất cả các thủ tục trong lĩnh vực xây dựng (cấp tỉnh 60 thủ tục, cấp huyện 15 thủ tục, cấp xã 01 thủ tục). Trong đó, có 11 TTHC thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến. 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng có tổng số 251/338 (74,26%) hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

+ Việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử: Sở Xây dựng đã cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên trên Trang thông tin điện tử theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND; đã triển khai ứng dụng Trang thông tin điện tử trên nền tảng công nghệ mới.

- Việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan: Năm 2024, đã xây dựng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

- Công tác cải cách hành chính ở Sở Xây dựng được lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

- Công chức, viên chức của Sở cũng đã nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Các công chức, viên chức tận tụy với công việc, không có hiện tượng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và việc nhận, trả hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế do các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng phức tạp, hồ sơ cồng kềnh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng tiến độ, không có nhiệm vụ trễ hạn.

- Tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức xây dựng những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC và và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

2. Cải cách thể chế

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

- Tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đối với các hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh thông qua công tác thanh tra, kiểm tra.

- Duy trì tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Ban hành danh mục TTHC rà soát trọng tâm năm 2024.

- Rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC.

- Thực hiện số hóa hồ sơ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2736/UBND-KSTT ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng trình tự, thời gian quy định.

- Tiếp tục khuyến khích tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ban hành sửa đổi Quy định phân cấp và bổ nhiệm cán bộ của Sở Xây dựng.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng của Sở Xây dựng.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

- Công tác tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, đánh giá công chức, viên chức, nghỉ hưu, nghỉ việc và số lượng cấp phó phòng, tương đương thuộc và trực thuộc đơn vị.

6. Cải cách tài chính công

Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính – ngân sách; quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; hạ tầng kĩ thuật, các hệ thống nền tảng, các dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ nội bộ; ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng.

- Thực hiện duy trì và áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và sử dụng Hệ thống ISO điện tử.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong lĩnh vực xây dựng.

Các tin khác