Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1667

  • Tổng 2.430.972

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 1746/HĐPH ngày 27/6/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 7 năm 2024. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 7 năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, bao gồm: Luật Căn cước năm 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Giá năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023.

- Tuyên truyền  phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024.

- Tuyên truyền  phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…

II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.

III. Tổ chức thực hiện

- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

Các tin khác