Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 296/SXD-CĐN
Ngày ký 17/02/2017
Người ký Lê Anh Tuấn
Trích yếu nội dung Phát động phong trào thi đua năm 2017
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Sở Xây Dựng
Phân loại VB
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Năm 2017, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, năm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); năm Công đoàn Việt Nam tập trung chỉ đoạ triển khai Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; năm Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung triển khai hoạt động công đoàn toàn tỉnh với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, đảm bảo việc làm, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì đoàn viên công đoàn và vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, Công đoàn ngành và Lãnh đạo sở Xây dựng Quảng Bình phát động phong trào thi đua năm 2017, cụ thể:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, làm việc với ý thức trách nhiệm cao hơn nhằm góp phần cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ công tác năm 2017 đề ra.
2. Các cơ quan, đoàn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ: Việc làm, tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ phép hàng năm,... cho người lao động.
3. Thông qua phong trào thi đua phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, lao động để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn ngành.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Hướng các phong trào thi đua vào việc triển khai thực hiện phong trào “Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác” gắn với Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cần gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất, nhanh nhất người dân và doanh nghiệp.
Công đoàn ngành phối hợp với Lãnh đạo sở tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện:
- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020, chọn 02 đơn vị trực thuộc để chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vân khéo” năm 2017;
- Triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ký cám kết thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, nhằm bảo vệ môi trường và chăm sức khỏe cho mọi người, chọn 02 đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá.
- Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
3. Các cấp công đoàn trong ngành chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động; Thường xuyên phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện chính cách dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt công tác an toàn giao thông năm 2017.
4. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng x• héi tõ thiÖn nh©n ®¹o, vận động cán bộ, đoàn viên, lao động tích cực đóng góp các loại quỹ do cấp trên phát động. Quan tâm chia sẽ, động viên kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành cùng chung tay, góp sức hỗ trợ, giúp đỡ học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu – 2017, Công đoàn cần tập trung tham gia đề xuất với chuyên môn đồng cấp giải quyết kịp thời các chế độ như tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động; tuyệt đối không được nợ lương của đoàn viên, người lao động.
5. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng thi đua, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, cần quan tâm hơn đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp lao động sản xuất, công tác, tạo niềm tin, động lực để họ thêm gắn bó, công hiến cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
III. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Năm 2017, phong trào thi đua được phát động làm hai đợt như sau:
Đợt 1: Tõ th¸ng 01/2017 ®Õn ngµy 30/6/2017 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào Xuân mới Đinh Dậu – 2017; chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm ngày Quốc tế Lao động; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 59 năm ngày thành lập ngành xây dựng; 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tháng công nhân năm 2017, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017.
Đợt 2: Tõ ngày 01/7/2017 ®Õn 31/12/2017 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công; 72 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 71 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Quảng Bình; 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ; 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công tác năm 2017.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017; sau các đợt thi đua kịp thời sơ kết, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng phong trào thi đua.
2. Công đoàn ngành và Lãnh đạo sở thường xuyên theo dỏi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai phát động phong trào thi đua có hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở bình chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng nhằm động viên khích lệ tập thể, cá nhân hăng say lao động, sản xuất, công tác, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó xây dựng ngành ngày càng lớn mạnh.


Các văn bản khác
Trở về trang trước