Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3707/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình đăng tải /thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động
2 3719/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình cấp điều chỉnh giấp phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp dồng của dự án nhóm B, C
3 3720/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách,nát / thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng
4 3168/QĐ-SXD 28/08/2017 Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng
5 1001/QĐ-UBND 29/03/2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Xây dựng của tỉnh Quảng Bình
6 04/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 37/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 3298/QĐ-UBND 18/11/2014 Phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 2921/QĐ-UBND 17/10/2014 Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Bình
10 1449/QĐ-UBND 25/06/2013 Ban hành Kế hoạch vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 »