Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 872/HĐPH ngày 05/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 4 năm 2024....
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 302/HĐPH ngày 01/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 02 năm 2024....
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 08/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2024; Sở Xây dựng ban hành kế hoạch...
Xem tiếp