Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1746/HĐPH ngày 27/6/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 7 năm 2024....
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1416/HĐPH ngày 30/5/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 6 năm 2024....
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1095/HĐPH ngày 26/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 5 năm 2024....
Xem tiếp