Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 819

  • Tổng 1.764.934

Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”, nội dung cụ thể như sau:
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
- CCHC phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của Sở Xây dựng; phấn đấu năm 2022, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở đạt 90% trở lên.
- Các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Sở Xây dựng.
2. Yêu cầu
- CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số hoạt động của Sở Xây dựng; tận dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ. 
- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, kịp thời, đúng thời gian và tiết kiệm.
- Lấy kết quả thực hiện công tác CCHC của các phòng, đơn vị làm cơ sở để đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Triển khai các nội dung nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Kế hoạch số 2439/KH-SXD ngày 06/10/2021 của Sở Xây dựng; tiếp tục ban hành các văn bản nhằm triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại Sở Xây dựng.
- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC kịp thời, đúng trọng tâm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước.
- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC ít nhất 30% tại các phòng, đơn vị. Tăng cường kiểm tra đột xuất, không thông báo trước về CCHC, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử và trách nhiệm người đứng đầu…; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh sau kiểm tra. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để giúp công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung của CCHC để tham gia thực hiện. Tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các nội dung CCHC đến người dân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh.
- Khuyến khích công chức, viên chức nghiên cứu tìm kiếm các mô hình, sáng kiến về CCHC để nhân rộng tại các phòng, đơn vị và nhân rộng áp dụng thực hiện tại Sở và trong toàn tỉnh.
2. Cải cách thể chế
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật:
+ Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng văn bản QPPL theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường tham vấn ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán, ổn định.
+ Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Trong đó, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.      
- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật:
+ Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại Sở Xây dựng.
+ Kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.
+ Đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện và giám sát thi hành pháp luật.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.
- Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.
- Kịp thời cập nhật các quy định về thủ tục hành chính để trình UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai; đảm bảo "đầy đủ, chính xác, kịp thời", tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Vận hành và khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia /tỉnh.
- Thực hiện các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2022 theo lộ trình Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.
- Đẩy mạnh xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trực tiếp hỗ trợ lần đầu cho cá nhân, tổ chức để tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, góp phần chủ động ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đầy đủ các quy trình tin học hóa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
- Thực hiện nghiêm quy trình số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện việc trả kết quả bản điện tử đồng thời với bản giấy đối với các thủ tục hành chính đã có mẫu kết quả bản điện tử.
- Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.
- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình, nêu rõ lý do bằng mẫu phiếu /văn bản trong trường hợp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, từ chối giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.
- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả, chất lượng cải cách thủ tục hành chính thông qua chức năng Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh và kết nối, tích hợp với Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức bên trong theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiếp tục rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của Sở Xây dựng và các đơn vị để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh. 
5. Cải cách chế độ công vụ
- Thực hiện sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. 
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; xây dựng và ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ (sau khi có hướng dẫn của tỉnh); kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. 
- Triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, gắn đánh giá với việc bình xét các phong trào thi đua và hình thức khen thưởng. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
- Sửa đổi quy định phân cấp quản lý cán bộ diện Sở Xây dựng quản lý.
- Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và diện Sở Xây dựng quản lý giai đoạn 2021-2025 và thời kỳ 2025-2030.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
6. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động, đẩy mạnh việc thực hiện cải cách tài chính công, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị sự theo chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn mới về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Quảng Bình. 
- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai ngân sách và quản lý, giám sát việc chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định. Thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính để bổ sung kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong cơ quan. 
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử 
- Đẩy mạnh sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các phần mềm dùng chung chuyên ngành, sử dụng các hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa của cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng giải quyết công việc trên môi trường mạng, hiện đại hóa nền hành chính.
- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp tối thiếu 90% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai các ứng dụng, phần mềm góp phần hình thành kênh tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với Sở.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC 
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022 nằm kinh phí chi thường xuyên được cấp hàng năm của Sở.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các phòng, đơn vị của Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của kế hoạch liên quan đến phòng/ đơn vị mình./.

Kế hoạch chi tiết đính kèm