Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2316

  • Tổng 2.431.621

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 872/HĐPH ngày 05/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 4 năm 2024. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 4 năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về pháp luật, chính sách phòng, chống bệnh lao; tuyên truyền về gánh nặng bệnh Lao và công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, vì một xã hội tham gia giao thông an toàn.
- Đẩy mạnh tuyên truyền tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06, tài khoản định danh điện tử, Căn cước công dân gắn chip, Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận trong toàn xã hội.
- Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở, qua đó, từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày. Tài liệu hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển tại link https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4 
- Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 25/2024/NĐ-CP  ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 56/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”...
II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

Nội dung đính kèm
 

Các tin khác