Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 42

  • Tổng 2.273.732

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Xây dựng năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 16/11/2016 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2650/KH-SXD về việc xây dựng Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của Sở Xây dựng năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

 I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG
1. Môi trường pháp lý

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;
- Kế hoạch số 1835/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017;
- Báo số 1520/BC-SXD ngày 10/9/2015 của Sở Xây dựng tổng kết thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 3047/QĐ-SXD ngày 12/11/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng;
- Quyết định số 3048/QĐ-SXD ngày 12/11/2015 về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.
2. Hạ tầng kỹ thuật
- Sở Xây dựng đã có hệ thống mạng LAN, Internet; 97% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy vi tính.
- Sở Xây dựng đã được kết nối mạng TSLCD.
- Hạ tầng công nghệ thông tin, Internet đáp ứng yêu cầu đặt ra, từng bước hiện đại, đồng bộ, thống nhất từ các đơn vị đến Sở.
3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan
- Các hệ thống phần mềm dùng chung như Trang thông tin điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, Hệ thống Thư điện tử công vụ được triển khai, ứng dụng hiệu quả trong Sở.
- Sở đã đưa vào ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như phần mềm kế toán, phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề, phần mềm kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.
- Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng máy vi tính, thư điện tử, truy nhập Internet để phục vụ công việc chuyên môn nghiệp vụ.
4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng là công cụ cung cấp các thông tin về các hoạt động của Sở cũng như các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nắm.
- 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đều cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2.
5. Hiện trạng về nguồn nhân lực ứng dụng CNTT
- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng đã được thành lập và phát huy hiệu quả trong việc đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử.
- Sở đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm về công nghệ thông tin.
- 97% cán bộ, công chức, viên chức đã qua các khóa đào tạo tin học cơ bản; 100% công chức, viên chức sử dụng máy tính thường xuyên cho công việc.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG NĂM 2017
1. Mục tiêu

- Ứng dụng, khai thác có hiệu quả hơn hệ thống Thư điện tử công vụ, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, Hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính, phần mềm kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.
- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở để phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, công sở điện tử.
- 100% thông tin hoạt động của Sở được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.
2. Nội dung
a) Hạ tầng kỹ thuật
- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: máy tính, mạng đảm bảo chất lượng đường truyền Internet phục vụ ứng dụng và đảm bảo an toàn, an ninh của mạng máy tính;
- Kết nối hệ thống quản lý văn bản của Sở với các sở, ban, ngành khác.
- Tiếp tục nâng cấp, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan
- Tiếp tục nâng cao, trao đổi các văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo hướng tăng cường chức năng chỉ đạo, điều hành từ Lãnh đạo Sở đến các trưởng phòng và từ trưởng phòng đến các chuyên viên.
- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung, như: Trang thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Quản lý văn bản và điều hành; Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại công chức, viên chức.
- Đảm bảo toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong giao dịch công vụ.
- Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; trong công tác bảo hiểm, trong cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,…
- Nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, đáp ứng nhu cầu tại mỗi phòng, bộ phận.
- Đầu tư trang thiết bị và các phần mềm tăng cường đảm bảo an toàn thông tin.
- Triển khai ứng dụng chữ ký số vào các hoạt động giao dịch điện tử.
c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Đăng ký thêm các thủ tục hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trên mạng Internet.
- Bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: trang thông tin điện tử, điện thoại cố định, điện thoại di động, bộ phận một cửa và các thiết bị tiên tiến khác.
- Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động của cơ quan bằng cách nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của Sở.
d) Nguồn nhân lực
Cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng về CNTT.

Các tin khác