Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 107

  • Tổng 2.273.798

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 931/KH-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện Kế hoạch hành động số 931/KH-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, ngày 04/7/2016, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 I. MỤC TIÊU
Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, định hướng giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện thủ tục hành chính.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp
- Thường xuyên và chủ động rà soát, chỉnh sửa hoặc bổ sung các thủ tục hành chính đảm bảo cập nhật và phù hợp với các quy định mới ban hành, chuẩn hóa và kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng, tiếp tục đơn giản hóa và giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
- Tiếp tục đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tư duy mới, hướng tới nền hành chính phục vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thay vì tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.
2. Về nâng cao tính minh bạch
- Định kỳ điều chỉnh, bổ sung và công khai kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở về các cơ chế, chính sách, các quy hoạch của tỉnh, địa phương và của ngành (quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch địa điểm xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực,...)
- Niêm yết, công khai các thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa của Sở, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các phòng thực hiện dịch vụ hành chính trong việc cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, dễ thực hiện.
3. Về hỗ trợ Doanh nghiệp
Tiếp tục chỉ đạo các phòng, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đem đến tối đa sự hài lòng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
4. Về đào tạo, tập huấn
Tích cực cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và các nhà đầu tư doanh nghiệp.
5. Về tuyên truyền
Tích cực tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở, trong các cuộc họp, giao ban về Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Các tin khác