Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2047

  • Tổng 2.273.617

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Đánh giá đúng thực trạng công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Xây dựng và các đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động, từ đó kịp thời hướng dẫn các phòng/đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Sở.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ CCHC năm 2023, giám sát tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả trên các lĩnh vực cải cách hành chính.
- Nâng cao và tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.
- Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao.
- Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng cải cách hành chính của cơ quan.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.
2. Cải cách thể chế (chỉ áp dụng cho Văn phòng Sở).
3. Cải cách thủ tục hành chính (chỉ áp dụng cho Văn phòng Sở).
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các phòng của Văn phòng Sở, cụ thể:
3.1. Về tình hình cập nhật các TTHC trình UBND tỉnh công bố 
3.2. Về tình hình niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ
3.3. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC
3.4. Tình hình thực hiện quy trình đánh giá tác động của các quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
3.5. Tình hình triển khai thực hiện chương trình, nội dung rà soát TTHC 
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc, cụ thể:
- Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng, đơn vị:
+ Tình hình triển khai các quy định về tổ chức bộ máy.
+ Tình hình quản lý biên chế.
+ Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc.
+ Đánh giá đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho các đơn vị trực thuộc.
- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả bộ máy.
5. Cải cách công vụ
6. Cải cách tài chính công
7. Xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra
- Phòng Quản lý xây dựng;
- Phòng Đô thị hạ tầng và Kinh tế xây dựng;
- Viện Quy hoạch xây dựng;
- Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
2. Thời gian
Trong quý III năm 2023. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Thành phần Đoàn kiểm tra của Sở 
- Lãnh đạo Sở – Trưởng đoàn;
- Chánh Văn phòng Sở – Phó Trưởng đoàn;
- Cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở – Thành viên.
2. Thành phần Đoàn làm việc của các phòng/đơn vị trực thuộc
- Đại diện Lãnh đạo phòng/đơn vị được kiểm tra.
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Kế toán tổng hợp các đơn vị.
- Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng/đơn vị.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các phòng/đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Báo cáo gửi trước 10 ngày khi Đoàn kiểm tra làm việc.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, các đơn vị trực thuộc năm 2023 của Sở Xây dựng./.

 

Kế hoạch chi tiết đính kèm

Các tin khác