Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 5316/HD-SXD 28/12/2018 hƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
2 541/UBND-XDCB 25/05/2015 Về việc Hướng dẫn điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng
3 35 /HD - LĐLĐ 05/03/2015 Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong công nhân, viên chức, lao động năm 2015
4 Số 344/HD-SXD 01/04/2014 Hướng dẫn Áp dụng thiết kế mẫu bản vẽ thiết kế thi công và dự toán khối lượng phần thân các công trình phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình
5 344/HD-SXD 01/04/2014 HƯỚNG DẪN Áp dụng thiết kế mẫu bản vẽ thiết kế thi công và dự toán khối lượng phần thân các công trình phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình
6 438/UBND-XDCB 03/05/2013 Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
7 763/HD-SXD 06/08/2012 Hướng dẫn một số nội dung trong Tiêu chí nhà ở dân cư thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 1776/UBND 05/09/2011 Về việc hướng dẫn bổ sung công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 852 /UBND 09/05/2011 Về việc hướng dẫn lập quy hoạch XD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1