Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 976/QĐ-SXD 27/04/2023 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng
2 01/QĐ-SXD 03/01/2023 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 3511/QĐ-SXD 30/12/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng
4 1354/QĐ-BXD 28/12/2016 Về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng
5 4970/QĐ-BCT 21/12/2016 Về việc Công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
6 914/QĐ-BXD 26/09/2013 Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là tổ chức thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Phụ lục danh mục kèm theo, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD.
7 859/QĐ-BXD 13/09/2013 Quyết định số 859/QĐ-BXD ngày 13/09/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở.
8 68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
1