TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
131
Không
5
Văn bản QPPL
54
Xây dựng
19
Vật liệu Xây dựng
1
Chứng chỉ hành nghề
1
Thoát nước
1
Chuyển đổi số
1
Phòng, chóng thiên tai
5
Thủ tục hành chính
3
Pháp chế
1
Đào tạo, bồi dưỡng
1
Bí mật nhà nước