Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3332/BC-SXD 19/12/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Xây dựng năm 2022
2 2284/BC-SXD 20/09/2021 Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2021
3 2269/BC-SXD 17/09/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý III năm 2021
4 1429/BC-SXD 17/06/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý II năm 2021
5 598/BC-SXD 19/03/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý I năm 2021
6 599/BC-SXD 19/03/2021 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021
7 3361/BC-SXD 31/08/2018 Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
8 1933/BC-SXD 04/06/2018 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
9 3244/BC-SXD 01/09/2017 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2017
10 1383/BC-SXD 02/06/2017 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
1 2 »