Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 19/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
2 02/2019/TT-BXD 01/07/2019 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
3 1354/QĐ-BXD 28/12/2016 Về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng
4 117/BXD-QHKT 21/01/2015 Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn
5 15/2014/TT-BXD 15/09/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6 10/2014/TT-BXD 11/07/2014 Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
7 09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
8 03/CT-BXD 11/11/2013 Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình.
9 19/2013/TT-BXD 31/10/2013 Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời.
10 17/2013/TT-BXD 30/10/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
1 2 »