Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 19/2019/TT-BXD Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Bộ Xây Dựng 31/12/2019 Còn
2 02/2019/TT-BXD HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG Bộ Xây Dựng 01/07/2019 Còn
3 1354/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng Bộ Xây Dựng 28/12/2016 Còn
4 4970/QĐ-BCT Về việc Công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp Bộ Công thương 21/12/2016 Còn
5 24a/2016/NĐ-CP Về quản lý vật liệu xây dựng Chính Phủ 05/04/2016 Còn
6 117/BXD-QHKT Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn Bộ Xây Dựng 21/01/2015 Còn
7 15/2014/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Bộ Xây Dựng 15/09/2014 Còn
8 10/2014/TT-BXD Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Bộ Xây Dựng 11/07/2014 Còn
9 09/2014/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây Dựng 10/07/2014 Còn
10 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG Chính Phủ 18/06/2014 Còn
1 2 3 »